Consultanta Juridica

CCI Dolj ofera consultanta juridica si asistenta pentru constituirea societatilor comerciale, modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale; intocmirea documentelor pentru suspendare/reincepecere activitate; obtinerea certificatelor constatatoare; obtinerea certificatelor constatatoare de autorizare a functionarii firmei.

Documentele necesare pentru constituirea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata:

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 2. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
 3. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la administratia financiara in circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
 4. Certificatul emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 5. Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 4 rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 6. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007;
 7. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social
 8. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 9. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentanteale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
 10. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice
 11. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii
 12. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, care au domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

Documentele necesare pentru constituirea societatilor cu raspundere limitata – debutant (S.R.L: – D):

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 2. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
 3. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la administratia financiara in circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
 4. Certificatul emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 5. Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 4 rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 6. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 7. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii);
 8. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 9. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
 10. Declaratiile date pe propria raspundere de catre fondatori, din care sa rezulte ca, anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european (original);
 11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 12. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original);
 13. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, care au domiciliul/ resedinta/ sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;

Documentele necesare pentru schimbarea sediului comerciantilor sau a sediului sucursalelor acestora in acelasi judet

 1. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, inregistrat la administratia financiara in circumscriptia careia se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
 2. Certificatul emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
 3. Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 2 rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 4. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 5. Certificatul de inregistrare si dupa caz, anexa/anexele (originale);
 6. Acte identitate asociati si administratori (copie)

Documente necesare pentru modificarea denumirii unui comerciant:

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei (original);
 2. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (copie);
 3. Certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele (original);
 4. Acte identitate asociati si administratori (copie)

Documentele necesare pentru modificarea obiectului de acti vitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu si activitate principala, schimbarea domeniului si activitatii principale

 1. Act constitutiv (original);
 2. Certificatul de inregistrare;
 3. Daca este cazul actelele aditionale la actul constitutive;
 4. Acte identitate asociati si administratori (copie).

Documentele necesare pentru majorarea capitalului social al societatilor comerciale:

 1. 1. Act constitutiv (original);
 2. 2. Certificatul de inregistrare;
 3. 3. Daca este cazul actelele aditionale la actul constitutive;
 4. 4. Acte identitate asociati si administratori (copie);
 5. 5. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului in natura (copie certificata); in cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
 6. 6. Raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate (original);
 7. 7. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social (copii);
 8. 8. Prospectul de emisiune avand semnaturile autentice a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, in caz de subscriptie publica (in copie); in cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital prospectul de emisie va fi avizat de CNVM (in forma autentica);
 9. 9. Daca este cazul:
  • hotararea adunarii generale a actionarilor prin care se limiteaza sau se ridica dreptul de preferinta, pentru publicare in Monitorul Oficial si mentionare in registrul comertului;
  • decizia consiliului de administratie/directoratului de restrangere sau ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor existenti, pentru publicare in Monitorul Oficial;
  • in cazul majorarii capitalului social prin oferta publica primara sau pe baza de prospect de subscriere simplificat, dovada notificarii adresate de societate CNVM cu privire la rezultatele ofertei publice;
  • situatiile financiare si balanta insotitoare in cazul majorarii capitalului social prin incorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune;
  • actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare, dupa caz, in situatia in care majorarea capitalului social se efectueaza prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii pe actiuni;
  • dovezile privind emiterea, subscrierea si plata obligatiunilor, hotararea adunarii generale privind emiterea de obligatiuni convertibile in actiuni si hotararea corespunzatoare a adunarii generale a obligatarilor, in cazul in care majorarea capitalului social se efectueaza prin conversia obligatiunilor in actiuni.
 10. 10. Daca este cazul:
  • declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
  • certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;
  • certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
 11. 11. Acte identitate asociati si administratori (copie);

Documente necesare pentru suspendarea temporara a activitatii/reluarea activitatii societatilor comerciale:

 1. Certificatul de inregistrare;
 2. Acte identitate asociati si administratori (copie)
 3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii

Documentele necesare pentru infiintarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (agentii, reprezentante, etc.) – art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. Dovezile privind sediile secundare (copii);
 2. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 3. Daca este cazul: – avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
 4. Acte identitate asociati si administratori (copie).

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea – lichidarea simultana

Etapa I

 1. Act constitutiv (original);
 2. Certificatul de inregistrare;
 3. Acte identitate asociati si administratori (copie).

Etapa a II-a

 1. Hotarare adunarii generale a asociatilor/decizia asociatului unic;
 2. Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie);
 3. Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
 4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original);
 5. In cazul SA si SCA se va depune, dupa caz, si:
  • darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original);
  • registrele SA si SCA

Documentele necesare pentru transmiterea partilor de interes si a partilor sociale la SNC, SCS, SRL, GIE si GEIE constituite in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare1

Etapa I
Numai pentru transmiterea catre persoane din afara societatii la SNC, SCS, SRL, cu exceptia cazului in care dobandirea de parti sociale are loc prin succesiune:

 1. Act constitutiv (original);
 2. Certificatul de inregistrare;
 3. Daca este cazul actelele aditionale la actul constitutive;
 4. Acte identitate asociati si administratori (copie).

Etapa a – II – a

 1. Dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/ deciziei asociatului unic.
 2. Daca este cazul hotararea de respingere a opozitiei formulate la hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic;
 3. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv); pentru SNC, SCS, GIE, GEIE, actul modificator se intocmeste in forma autentica (original);
 4. Actul constitutiv actualizat;
 5. Contractul de cesiune, in original; daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat si de acestia, contractul de cesiune nu se mai prezinta;
 6. Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;
 7. In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate (copii), in cazul in care s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori; contractul de societate, daca este cazul (exemplu transmiterea partilor sociale de la asociatul unic catre mai multi asociati).
 8. Declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
 9. Certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
 10. Daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale/ actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit.
 11. Daca este cazul:
  • hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus transmiterea partilor sociale/partilor de interes ca urmare a retragerii sau excluderii unui asociat/membru;
  • actul de transmitere in forma ceruta de lege pentru contractul de donatie, in cazul transmiterii prin donatie a partilor sociale/partilor de interes;
 12. Acte identitate asociati si administratori (copie)

Documentele necesare pentru constituirea persoanelor fizice autorizate – PFA:

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 2. Carte de identitate sau pasaport (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 3. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);
 4. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 5. Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
 6. Documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
 7. Documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
 8. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).

NOTA:
Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre persoana fizica autorizata; in cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

 1. Un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciara in termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, in original, contract de vanzare cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces-verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite, contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, in original, in termen de valabilitate, declaratie de luare in spatiu, in original, sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta.
 2. Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt:
  • diploma;
  • certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
  • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
  • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
  • atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
  • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
  • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Documentele necesare pentru constituirea intreprinderilor individuale:

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 2. Carte de identitate sau pasaport titulari intreprindere individuala (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 3. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);
 4. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 5. Specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica titulara a intreprinderii individuale (original);
 6. Documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
 7. Documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf);
 8. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).

NOTA:
Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre intreprinzatorii persoane fizice titulari ai intreprinderilor individuale; in cazul intreprinzatorilor persoane fizice nerezidente titulari ai intreprinderilor individuale, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

 1. Un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciara in termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, in original, contract de vanzare cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces-verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite, contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, in original, in termen de valabilitate, declaratie de luare in spatiu, in original, sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta.
 2. Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt:
  • diploma;
  • certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
  • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
  • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
  • atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
  • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
  • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Documentele necesare pentru constituirea intreprinderilor familiale:

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 2. Carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 3. Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);
 4. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 5. Specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale (original);
 6. Acordul de constituire incheiat de membrii familiei (original);
 7. Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (inscris sub semnatura privata);
 8. Documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf);
 9. Documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate olograf).
 10. In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata olograf).

NOTA: Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de catre reprezentantul intreprinderii familiale; in cazul membrilor persoane fizice nerezidente, se depun copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

 1. Un document care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, la alegerea solicitantului, care poate fi: extras de carte funciara in termen de valabilitate la depunere dar nu mai vechi de 30 de zile, in original, contract de vanzare cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces-verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite, contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, in original, in termen de valabilitate, declaratie de luare in spatiu, in original, sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta.
 2. Documentele privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta, dupa caz, cu documente cum sunt:
  • diploma;
  • certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
  • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
  • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita torizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale);
  • atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
  • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
  • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
 3. Acordul de constituire al intreprinderii familiale se incheie in forma scrisa, ca o conditie de valabilitate.
  Acordul de constituire va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:

  • numele si prenumele membrilor;
  • reprezentantul;
  • data intocmirii;
  • participarea fiecarui membru la intreprindere;
  • conditiile participarii;
  • cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii;
  • raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere.
 4. Prin acordul de constituire a intreprinderii, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune. Prin acordul de constituire se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune, care pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete sau la pierderile intreprinderii.
 5. Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa.