Decizia Nr.72 din 03.10.2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 3 octombrie 2012, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

• Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
• Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
• Vicepreşedinte –S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
• Vicepreşedinte – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova, reprezentată de dl. Gabriel Vlăduţ;
• Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Mihail Pădeanu;
• Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
• Membru – S.C. ERPIA S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Lucian Căpitănescu d-lui Ştefan Doşea;
• Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de asociatul unic administrator Ludmila Toader;
• Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-rei Maria Alexandra Fira;
• Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
• Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-lui Dumitru Corman;
• Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentată de dl. Marcel Scărlătescu;
• Membru – Societatea Comercială de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Cătălin Adam;

în prezenţa d-lui Ştefan Voinea – Director General, a doamnelor Aurelia Dimulescu – Contabil Şef, Mihaela Şerban – consilier juridic şi Mirela Becherescu – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E
1. Aprobă cu unanimitate de voturi Schimbarea denumirii Tribunalului Arbitral de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj („Curtea de Arbitraj Dolj”).

2. Aprobă cu majoritate de voturi componenţa nominală a Listei Arbitrilor din cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru o perioadă de trei ani.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi structura, durata mandatului şi componenţa nominală a Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj:
– Preşedinte – prof. univ. dr. Gabriel-Edmond Olteanu,
– Primvicepreşedinte- prof. univ. dr. Sevastian Cercel, – Vicepreşedinte – prof. univ. dr. Ştefan Scurtu,
– Secretar ştiinţific – conf. univ. dr. Daniel Ghiţă,
– Membru – lect. univ dr. Ion-Cătălin Voiculescu,
– Membru – lect. univ dr. Lavinia Toma Tumbăr.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, Regulamentul Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, Regulile de Procedură Arbitrală şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale din cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, cu amendamentul ca în următoarea sesiune a Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj să fie analizate onorariile Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj Dolj.
5. Aprobă cu unanimitate de voturi noile taxe pentru eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor şi a avizelor de forţă majoră, respectiv:
a. Eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor:
– Taxă unică (membri şi nemembri): 365 lei/set (la care se adaugă T.V.A.);
b. Avizarea cazului de forţă majoră:
– Taxă unică (membri şi nemembri): 500 Euro/aviz (la care se adaugă T.V.A.).

6. Validează cu unanimitate de voturi:
a. Aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, de către următoarele societăţi:
– S.C. ENERGOBIT S.R.L .– Sucursala Craiova, S.C.

PRIMASERV S.R.L., S.C. ROGRAVEX S.R.L şi S.C. STIL MEDIA S.R.L.
b. Pierderea calităţii de membru, în conformitate cu art.13 al.1 lit.d) de către următoarele societăţi:
– SC ELECTRICA SERV SA SUCURSALA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA OLTENIA şi S.C. ROGRAV S.R.L.

7. a. Ia act de informarea prezentată de domnul Preşedinte Cristian
Dobre cu privire la demersurile întreprinse pentru sesizarea către organele competente a neregulilor la nivelul conducerii Camerei de Comerţ şi Industrie a României.
b. Ia act de acţiunile realizate de conducerea C.C.I. Dolj pentru rezolvarea situaţiei Centrului Expoziţional Transfrontalier.
c. Ia act de Calendarul activităţilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru lunile octombrie şi noiembrie 2012.

PREŞEDINTE,
Cristian DOBRE

Secretar al Colegiului de Conducere al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Şuvaina

Vizat pentru legalitate, cons. jur. Mihaela Şerban