Decizia colegiului de conducere al CCI – nr. 78/2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 19 decembrie 2012, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
 • Vicepreşedinte –S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Membru – S.C. ERPIA S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Lucian Căpitănescu d-lui Ştefan Doşea;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Maria Alniţi;
 • Membru – S.C. RELOC S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Călin Graţian George d-nei Elena Ştefănescu;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată de dl. Cătălin Stroe;
 • Membru – Societatea Comercială de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Cătălin Adam;

în prezenţa d-lui Ştefan Voinea – Director General, a doamnelor Aurelia Dimulescu – Contabil Şef şi Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

2.  Ia act de demersurile întreprinse pentru rezolvarea situaţiei Centrului Expoziţional Transfrontalier.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi reluarea activităţii Şcolii Române de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Dolj. Se împuterniceşte dl. Director General Ştefan Voinea să se ocupe  de Ş.R.A. – Filiala Dolj şi de constituirea Comitetului de Direcţie al acesteia.                              

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea desfăşurată de Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în perioada aprilie 2012 – decembrie 2012.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi Ghidul de servicii al C.C.I. Dolj, cu excepţia tarifelor pentru următoarele servicii:

– organizarea de misiuni economice în strănătate, participarea la întâlniri de afaceri, manifestări comerciale în străinătate;

– acordarea de asistenţă personalizată pentru întocmirea de proiecte europene;

– înscrierea de link-uri pe pagina CCI Dolj;

– publicarea de bannere de promovare pe pagina CCI Dolj;

– consultanţă în vederea organizării de proceduri pentru vânzări şi achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, conform OUG 34/2006;

– servicii de management.Aceste servicii vor fi analizate într-o sesiune viitoare a Colegiului de Conducere al CCI Dolj.

6.    Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, de către următoarele societăţi:

–       S.C. CESIVO S.R.L., S.C. CHIMRO PROD S.R.L., S.C. COMAS S.R.L., S.C. K & S ELECTRIC POWER POINT S.A., S.C. N & C CONSULTING S.R.L., S.C. PAN PROD S.R.L., S.C. PR. EN. AL. RO S.R.L.  şi S.C. SMARSOFT ELECTRONIC S.R.L.

7. a. Ia act de informarea prezentată de domnul Preşedinte Cristian Dobre cu privire la  alegerile ce vor fi organizate de conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României în data de 21 decembrie 2012 şi la demersurile întreprinse pentru sesizarea către organele competente a neregulilor de la nivelul conducerii C.C.I.R.

b. Aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea către sistemul cameral din România a scrisorii redactate de conducerea C.C.I. Dolj cu privire la neregulile de la nivelul C.C.I.R. Se mandatează dl. Preşedinte Crsitian Dobre să voteze împotriva alegerii domnului Mihail Vlasov în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

c. Aprobă acordarea calităţii de membru de onoare al C.C.I. Dolj Execelenţei Sale Doamna Huo Yuzhen – Ambasador al Republicii Populare Chineze în România şi înmânarea Excelenţei Sale a distincţiei – insigna de aur a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

PREŞEDINTE,

Cristian DOBRE

 

Secretar al Colegiului de Conducere al C.C.I. a jud. Dolj

Tereza Vladu Şuvaina

Vizat pentru legalitate,

Cons. jur. Mihaela Şerban