Decizia Nr.6/29.01.2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 29 ianuarie 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

• Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
• Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
• Vicepreşedinte –S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova, reprezentată de dl. Gabriel Vlăduţ;
• Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;
• Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
• Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
• Membru – S.C. ERPIA S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Lucian Căpitănescu d-lui Ştefan Doşea;
• Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
• Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
• Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
• Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
• Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Camelia Marin Răducu;
• Membru – S.C. RELOC S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Călin Graţian George d-lui Ion Petropol Şerb;
• Membru – Societatea Comercială de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Cătălin Adam;

în prezenţa d-lui Ştefan Voinea – Director General, d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale şi a doamnelor Aurelia Dimulescu – Contabil Şef şi Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E
1. a. Ia act de situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
b. Aprobă cu unanimitate de voturi următoarele măsuri de rezolvare a situaţiei financiare a C.C.I. Dolj:
1) Prezentarea Primăriei Municipiului Craiova a propunerilor: – preluarea Centrului Expoziţional Transfrontalier la
un preţ de 1.300.000 Euro, cu posibilitatea achitării în două sau trei rate;
– concesionarea către C.C.I. Dolj a terenului de sub clădire pe 49 de ani la un tarif minim, inclusiv cu scutirea de la plata impozitului pe clădire; solicitarea concesiunii terenului din faţa Centrului Expoziţional Transfrontalier pentru asigurarea vizibilităţii şi a exploatării optime a clădirii. Se mandatează dl. Preşedinte Cristian Dobre să se ocupe de aceste demersuri la Primăria Municipiului Craiova.
2) Se mandatează dl. Preşedinte Cristian Dobre să identifice chiriaşi sau potenţiali cumpărători pentru sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.
3) Identificarea unui potenţial cumpărător al Centrului Expoziţional Transfrontalier, în situaţia în care se obţine concesiunea terenului.
4) Eficientizarea activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.
c. Aprobă cu majoritate de voturi realizarea unui audit financiar suplimentar cu următoarele obiective:
O1. Stabilirea structurii veniturilor şi cheltuielilor realizate de C.C.I. Dolj în perioada ianuarie 2010-decembrie 2012, pe feluri de activităţi (respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice) şi determinarea rezultatelor pe fiecare tip de activitate, pentru fiecare din cei trei ani auditaţi: 2010, 2011, 2012;
O2. Analiza principiului continuităţii activităţii pe baza indicatorilor economico-financiari relevanţi, pentru asigurarea continuităţii activităţii CCI Dolj: solvabilitatea, lichiditatea, solduri intermediare de gestiune, la data de referinţă 31.12.2012.

2. Ia act de situaţia litigiilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi:
• Convocarea în data de 19 februarie 2013 a Adunării Generale a Membrilor Camerei în şedinţă ordinară,

respectiv în 6 martie a.c. (în situaţia neîndeplinirii cvorumului prevăzut în Statutul C.C.I. Dolj, la prima convocare).
• Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale:
1) Dezbaterea şi aprobarea Raportului Colegiului de Conducere al C.C.I. jud. Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 11.04.2012-15.02.2013.
2) Dezbaterea şi aprobarea Raportului privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012.
3) A. Dezbaterea şi aprobarea Raportului de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT privind activitatea desfăşurată de la ultima adunare generală din 11.04.2012.
B. Descărcarea de gestiune.
4) A. Prezentarea raportului de audit financiar suplimentar solicitat prin Decizia Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj din 29 ianuarie 2013.
B. Analizarea situaţiei financiare a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi adoptarea unor măsuri de rezolvare.
5) Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013. Stabilirea nivelului indemnizaţiilor Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere.
6) Stabilirea obiectivelor generale ale activităţii de viitor a
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
7) Aprobarea cotizaţiilor de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
8) Diverse.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Completarea „Ghidului de Servicii al C.C.I. Dolj” cu tarifele pentru următoarele servicii:
1. Organizarea de misiuni economice în strănătate, participarea la întâlniri de afaceri, manifestări comerciale în străinătate:
– Tarif pentru nemembri: deviz + 5% / participant,
– Tarif pentru membri: deviz + 2% / participant.
2. Acordarea de asistenţă personalizată pentru întocmirea de proiecte europene: se vor încheia contracte de colaboare cu firme member, prin care CCI Dolj va primi un comision pentru fiecare client atras.
3. Înscrierea de link-uri pe pagina CCI Dolj:
– Tarif pentru nemembri: 70 Euro/an,
– Tarif pentru membri: 35 Euro/an.

4. Publicarea de bannere de promovare pe pagina CCI Dolj:
– Tarif pentru nemembri: 150 Euro/an,
– Tarif pentru membri: 75 Euro/an.
5. Consultanţă în vederea organizării de proceduri pentru vânzări şi achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, conform OUG 34/2006: Se vor încheia contracte de colaboare cu firme membre, prin care CCI Dolj va primi un comision pentru fiecare client atras.
6. Pentru operaţiunile de consultanţă şi asistenţă juridică se va putea opta între regimul normal şi cel de urgenţă. Regimul de urgenţă pentru aceste operaţiuni va majora tarifele, astfel:
– pentru 24 ore cu 50%,
– pentru 48 ore cu 30% .

5. Ia act de informarea privind situaţia actuală a Sistemului Cameral din România, de conţinutul adresei nr.353 din 22.01.2013 primită de la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi de neparticiparea Domnului Preşedinte Cristian Dobre la întâlnirea din 30.01.2013 organizată la Bucureşti de dl. Preşedinte C.C.I.R. Mihail Vlasov.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi înregistrarea în evidenţele contabile a rezultatelor raportului de reevaluare a clădirii Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj şi a Centrului Expoziţional Transfrontalier.

7. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, de către SC FIRST RECYCLER SRL şi retragerea calităţii de membru, la cerere, firmei OLFARM SA.

PREŞEDINTE,
Cristian DOBRE

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Şuvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Şerban