Decizia Colegiului de Conducere al CCI Dolj, nr.14/06.03.2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 6 martie 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

• Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
• Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
• Vicepreşedinte – S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
• Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
• Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Bezerghianu doamnei Mirona Daniela Florea;
• Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
• Membru – SC MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL, prin împuternicire emisă de dl. Gianluca Mantovani doamnei Liliana Gabriela Ciochina;
• Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
• Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
• Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
• Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Marin Răducu;
• Membru – Societatea Comercială de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Florin Gabriel Bonciog;

în prezenţa d-lui Ştefan Voinea – Director General, d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale şi a doamnelor Aurelia Dimulescu – Contabil Şef şi Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E
1. a. Ia act de Raportul auditorului independent – SC ELITE AUDIT SRL asupra situaţiilor financiare ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj la 31 decembrie 2012.
b. Ia act de Raportul constatărilor efective ale auditorului SC ELITE AUDIT SRL cu privire la:
– structura veniturilor şi cheltuielilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2012;
– principiul continuităţii activităţii pe baza indicatorilor economico-financiari relevanţi, pentru asigurarea continuităţii activităţii CCI Dolj: solvabilitatea, lichiditatea, solduri intermediare de gestiune, la data de referinţă 31.12.2012.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi:
a. Rezultatele inventarierii patrimoniului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj la 31.12.2012;
b. Casarea bunurilor propuse.

3. Avizează cu unanimitate de voturi materialele ce urmează a fi înaintate spre dezbatere şi aprobare în Adunarea Generală a Membrilor:
a. Raportul Colegiului de Conducere pentru perioada 11.04.2012-28.02.2013;
b. Raportul conducerii executive privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012;
c. Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013. Stabilirea nivelului indemnizaţiilor Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere;
d. Obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj;
e. Cotizaţiile de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi completarea tabloului de arbitri al Curţii de Arbitraj Dolj cu propunerile înaintate de către Colegiul de Conducere CAD şi modificările regulamentelor şi regulilor de procedură ale CAD propuse de Colegiul de Conducere CAD.

5. Aprobă cu unanimitate de voturi Statutul şi Regulamentul de funcţionare al Şcolii Române de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Dolj.

6. Aprobă cu unanimitate de voturi reluarea activităţii SC EXPOOLTENIA SRL şi modificarea obiectului principal de activitate al acesteia de la „activităţi ale agenţiilor de publicitate” – cod CAEN 7311 la „activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor” – cod CAEN 8230. Se mandatează dl. Preşedinte Cristian Dobre să numească un reprezentant al CCI Dolj care să asigure conducerea SC EXPOOLTENIA SRL în numele asociatului unic şi administratorului CCI Dolj. Se mandatează dl. Preşedinte Cristian Dobre în vederea realizării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj a demersurilor necesare reluării activităţii SC EXPOOLTENIA SRL.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi completarea Ghidului de Servicii al C.C.I. Dolj cu serviciul „Analizare sau acordare consultanţă privind întocmirea dosarului de forţă majoră: 100 Euro/dosar. Dacă dosarul analizat primeşte avizul de forţă majoră, beneficiarul va achita la eliberarea avizului suma de 400 Euro (fără T.V.A.), reprezentând diferenţa până la 500 Euro/aviz (fără T.V.A.)”.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea către Adunarea Generală Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României a unei scrisori de protest, ca urmare a adresei CCIR nr. 834/20.02.2013.

9. Aprobă cu unanimitate de voturi Organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, cu menţiunea introducerii unei căsuţe în subordinea Preşedintelui în care să se precizeze „cumul de funcţii juridic, resurse umane, managementul calităţii”.

PREŞEDINTE,
Cristian DOBRE

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Şuvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Şerban