Decizia Colegiul de Conducere Nr. 26/24.04.2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 24 aprilie 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

• Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
• Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
• Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
• Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
• Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
• Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
• Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
• Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Bezerghianu doamnei Mirona Daniela Florea;
• Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;

în prezenţa d-lui Ştefan Voinea – Director General, d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Alege cu unanimitate de voturi cel de al patrulea vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj:
– Domnul Gabriel Toader – reprezentant al SC LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L. – membru al Colegiului de Conducere.
2. a. Ia act de informările cu privire la:
– excluderea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către Adunarea Generală a C.C.I.R. din 26 martie 2013,
– acţiunile în justiţie întreprinse de către C.C.I. Dolj singură, precum şi împreună cu celelalte camere de comerţ excluse pentru anularea hotărârii Adunării Generale a C.C.I.R. din 26 martie 2013,
– acţiunile întreprinse în media şi la nivelul autorităţilor locale şi centrale de către C.C.I. Dolj singură, precum şi împreună cu celelalte camere de comerţ excluse pentru semnalarea ilegalităţilor comise de către CCIR şi Mihail Vlasov.
b. Cu unanimitate de voturi, Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj acordă mandat d-lui Preşedinte Cristian Dobre pentru continuarea demersurilor în justiţie împotriva C.C.I.R. şi a lui Mihail Vlasov.
3. Ia act de acţiunile întreprinse pentru vânzarea clădirii sediului C.C.I. Dolj.
4. Ia act de informarea privind litigiul C.C.I. Dolj cu SC Novara T Impex SRL şi de defecţiunile apărute în perioada de garanţie la clădirea Centrul Expoziţional Transfrontalier.
5. a. Ia act de informarea privind cesionarea creanţelor asupra chiriilor viitoare de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dolj şi A.N.P.C. – Direcţia Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley către Garanti Bank SA .
b. Cu unanimitate de voturi se mandatează dl. Preşedinte Cristian Dobre, respectiv dl. Director General Ştefan Voinea pentru a încheia acte adiţionale la contractele de credit aflate în derulare cu Garanti Bank pentru schimbarea structurii de garanţii prin adăugarea chiriilor cesionate.
c. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către INDA SRL şi ALDONA SRL.
d. Cu unanimitate de voturi se aprobă demersul de transmitere către C.C.I.R. a cererii de aderare ca membru conform art. 25, alin. 1, lit. a) şi alin. 2 din Legea 335/2007 şi, în cazul în care este respinsă, să fie iniţiat demers în justiţie pentru abuz în serviciu.

PREŞEDINTE,
Cristian DOBRE

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Şerban