Decizia Nr. 39/2013 a Colegiului de Conducere al CCI Dolj

Decizia Nr. 39/2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 29 mai 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:
• Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
• Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
• Vicepreşedinte – Gabriel Vlăduţ – reprezentant al SC IPA CIFATT SA Craiova;
• Vicepreşedinte – Gabriel Toader – reprezentant al S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L.;
• Membru – SC POPECI UTILAJ GREU SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Popeci – Vicepreşedinte C.C.I. Dolj, d-lui Marin Constantin Florian;
• Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Constantin Neagoe d-lui Florin Daniel Tutun;
• Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
• Membru – S.C. MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Gianluca Mantovani d-nei Ciochină Liliana Gabriela;
• Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-lui Mihai Fira;
• Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
• Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Maria Alniţi;

în prezenţa d-lui Ştefan Voinea – Director General, d-lui Laurenţiu Diaconu – Director şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. a. Ia act de retragerea din funcţia de Vicepreşedinte al C.C.I. Dolj a domnului Gabriel Toader.
b. Alege cu unanimitate de voturi cel de al patrulea vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj: Domnul Victor Popescu – reprezentant al S.C. CIVITAS PSG S.R.L. – membru al Colegiului de Conducere.
2. Ia act de informările cu privire la:
– situaţia demersurilor iniţiate de către Camera de Comerţ şi Industrie Dolj în instanţă şi la organele de cercetare penală împotriva Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a lui Mihail Vlasov,
– noul proiect de lege cu privire la camerele de comerţ iniţiat de către Mihail Vlasov.

3. Ia act de:
– situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj,
– acţiunile întreprinse pentru vânzarea clădirii sediului C.C.I. Dolj.

4. a. Ia act de:
– informarea privind litigiul C.C.I. Dolj cu SC Novara T Impex SRL,
– raportul de expertiză nr. 1180/29.05.2013 cu privire la identificarea şi evaluarea defecţiunilor apărute la clădirea Centrul Expoziţional Transfrontalier Craiova, în perioada de garanţie acordată lucrării de către SC NOVARA T IMPEX SRL.
b. Aprobă, cu unanimitate de voturi, încheierea unei tranzacţii comerciale între Camera de Comerţ şi Industrie Dolj şi SC NOVARA T IMPEX SRL cu renunţarea la pretenţiile ambelor părţi.
c. Ia act de stadiul litigiilor Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.
d. Validează, cu unanimitate de voturi, aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către SC JUSTOOLS SRL, SC DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL şi SC MODPACK SYSTEM SRL.
e. Aprobă, cu unanimitate de voturi, organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

PREŞEDINTE,
Cristian DOBRE

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Şuvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Şerban