Decizia Nr. 52/26.08.2013 a Colegiului de Conducere al CCI Dolj

Decizia Nr. 52/26.08.2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 26 august 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Alniţi Maria;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Păsculescu Rene Edmond d-lui Chisa Dumitru;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de d-na Ludmila Toader d-nei Văduva Lisandru Elvira Janina;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată prin dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – SC RELOC SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Graţian Călin d-nei Elena Ştefănescu,
 • Membru – SC pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Bonciog Florin,
 • Membru – SC REDAC SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Marin Răducu

în prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale şi a d-nei Serban Mihaela – consilier juridic,

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de informarea privind situaţia financiară a C.C.I. Dolj.

2. Ia act de acţiunile întreprinse pentru vânzarea/închirierea clădirii sediului C.C.I. Dolj.

3. Ia act de informarea privind încheierea a două noi contracte cu Garanti Bank şi aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarele:

3.1. Contractarea unui credit de la Garanti Bank SA în valoare de maximum 128.000 EUR, ce va fi utilizat în vederea plăţii tuturor restanţelor înregistrate de către Camera de Comert şi Industrie a Jud. Dolj la Garanti Bank S.A., la creditele deja contractate conform contractelor de credit nr. 4811/11.05.2009, 6225/08.10.2009, 12488/15.04.2011, 18794/24.12.2012. Creditul va fi garantat cu ipoteca asupra conturilor curente în RON şi valută deschise de C.C.I. Dolj la GarantiBank SA.

3.2. Restructurarea creditelor de investiţii acordate deja de către GARANTI BANK S.A. Camerei de Comerţ şi Industrie a Jud. Dolj, conform contractelor de credit nr. 4811/11.05.2009, respectiv nr. 6225/08.10.2009, prin acordarea unei sume suplimentare în valoare de maximum 95.000 EUR, care se va recapitaliza eşalonându-se în rate lunare, fără ca limita totală a acestor credite să depăşească cumulat 1.000.000 EUR (un milion de euro). Garanţiile constituite iniţial se menţin.

3.3. Se împuterniceşte Dl. Dobre Cristian – Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Jud. Dolj, identificat cu CI seria DX nr.590705, CNP 1700915163213, pentru a angaja în mod legal Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj pentru semnarea tuturor contractelor de credit, a oricăror acte adiţionale la contractele de credit, a contractelor de ipotecă, a oricăror acte necesare utilizăriiprecum şi a tuturor cererilor şi documentelor solicitate de banca GarantiBank S.A., necesare aducerii la îndeplinire a prezentei decizii.

De asemenea, Dl. Dobre Cristian – Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Jud. Dolj este împuternicit să negocieze celelalte condiţii ale creditului menţionat mai sus, precum şi să semneze orice acte adiţionale aferente creditelor deja contractate de la Garanti Bank SA,  şi, de asemenea contractul de credit, precum şi orice acte adiţionale la contractul de credit  şi/sau contractele de garanţie prin care nu se modifică condiţiile de creditare agreate în prezenta decizie, cererile de utilizare, de credit şi orice alte documente necesare contractării prezentului credit, decizia şi semnătura sa fiind opozabilă Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj.

4. Aprobă, cu unanimitate de voturi, obiectivele generale ale activităţii C.C.I. Dolj pentru perioada septembrie – decembrie 2013..

5. a. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către SC POPECI AUTO SRL şi CAMERA DE COMERŢ HAMPSHIRE din Marea Britanie.

5.b. Ia act de situaţia litigiilor în care Camera de Comerţ şi Industrie Dolj este parte.

 

PREŞEDINTE,

Cristian DOBRE

 

Secretar al Colegiului de Conducere

al C.C.I. a jud. Dolj

Tereza Vladu Şuvaina

 

Vizat pentru legalitate,

cons. jur. Mihaela Şerban