HOTARAREA Nr. 200 ADUNARII GENERALE din 27.07.2009

Adunarea Generala a Reprezentantilor Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj intrunita la 27 iulie 2009, prin participarea a 84 de reprezentanti, adopta cu unanimitate de voturi prezenta

HOTARARE
 1. Aproba cu unanimitate de voturi modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, cu completarile aduse in Adunarea Generala, astfel:

  art. 6 pct. 25 va avea urmatorul continut “elibereaza certificate de origine a marfurilor, certificate preferentiale vamale si carnete pentru admitere temporara a marfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale”;

  dupa art. 6 pct. 25 se insereaza punctul 251 cu urmatorul continut: “elibereaza, la cerere, certificate de atestare privind adnotarile si modificarile in situatia juridica economico-financiara a firmelor”;

  art. 6 pct. 30 va avea urmatorul continut: “organizeaza in exclusivitate Topul Judetean al firmelor si alte evenimente promotionale de anvergura judeteana si regionala“;

  art. 13 pct. 2 va avea urmatorul continut: “Pierderea calitatii de membru se decide / se constata de catre Colegiul de Conducere al Camerei DOLJ. Decizia poate fi contestata la prima Adunare Generala a Reprezentantilor, in cadrul careia se ia act, se dezbate si se ia o hotarare definitiva. Membrii care au pierdut aceasta calitate, o pot redobandi cu aprobarea aceluiasi organ de conducere care a hotarat excluderea, dar nu mai devreme de 1 an de la excludere si cu plata din nou a taxei de inscriere“;

  art. 20. Procedura de vot lit. a) va avea urmatorul continut: “Procedura de vot in Adunarea Generala a Reprezentantilor Camerei DOLJ respecta conditia de vot secret cand se refera la alegerea de persoane si vot deschis sau optional secret in celelalte cazuri. Hotararile Adunarii Generale a Reprezentantilor Camerei DOLJ se adopta cu o majoritate de cel putin jumatate plus unul din totalul membrilor individuali si colectivi prezenti la momentul votului. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

  art. 20. Procedura de vot lit. b) va avea urmatorul continut: “In cazul alegerilor de persoane cand niciun candidat nu obtine jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate se repeta procedura de vot cu cei clasati pe primele doua locuri, fiind declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi“.

  art. 21 Atributiile Adunarii Generale ale Reprezentantilor pct.10 va avea urmatorul continut: “organizeaza, in conditiile legii, sectiunile Camerei si aproba numarul de vicepresedinti, inainte de alegeri“.

  art. 25. Convocarea Colegiului de Conducere pct.1 se va completa cu urmatorul text: “In caz de litigiu, precum si in alte cazuri cand presedintele nu-si poate exercita atributiile, Colegiul de Conducere va fi convocat de vicepresedintele inlocuitor al acestuia sau la initiativa a 2/3 din numarul membrilor Colegiului de Conducere“.

  art. 26 Colegiul de Conducere are urmatoarele atributii pct-ul 2 va avea urmatorul continut: “Alege si revoca, prin vot secret, dintre membrii sai 1 – 4 vicepresedinti, in functie de sectiunile si numarul de membri ai Camerei“.

  – In tot textul Statutului se va inlocui Camera de Comert si Industrie “OLTENIA” jud. Dolj cu Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj.

  Modificarea elementelor de identitate vizuala ale Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj inscrise in Anexa nr. 1 la Statut, in conformitate cu formatul acestora actual, inclusiv inlocuirea amprentei Curtii de Arbitraj Comercial cu amprenta Tribunalului Arbitral Oltenia.

 2. Aproba cu unanimitate de voturi inlocuirea punctului 2 din Ordinea de zi a Adunarii Generale a Reprezentantilor “Validarea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj” cu “Alegerea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj“.
 3. Adunarea Generala a Reprezentantilor membrilor CCI a judetului Dolj a ales prin vot secret cu 42 de voturi pentru, din 80 de voturi valabil exprimate de catre membrii individuali si colectivi, Presedintele Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj in persoana domnului Ioan Vigaru – reprezentant al SC MERCUR SA.
 4. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea desfasurata in perioada 4 aprilie – 31 decembrie 2008.
 5. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea actiunilor desfasurate de la Adunarea Generala din data de 3 aprilie 2008 si descarcarea de gestiune.
 6. Aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 rectificat si Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Camerei pentru anul 2008.
 7. Aproba cu unanimitate de voturi Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
 8. Ia act de dificultatile economice ale firmelor membre aparute ca urmare a situatiei financiare mondiale si a recesiunii nationale. Aproba cu unanimitate de voturi Strategia Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pe termen scurt si mediu pentru perioada 2009 – 2013. Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj este mandatat sa imbunatateasca acest document, in conformitate cu propunerile formulate in cadrul Adunarii Generale.
 9. Ia act de informarea privind Realizarea Centrului Expozitional Transfrontalier si mandateaza Colegiul de Conducere si Presedintele Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj sa intreprinda toate demersurile necesare pentru implementarea acest proiect.
 10. Ratifica Decizia Colegiului de Conducere nr.84/27.06.2008, art.2 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei pentru perioada aprilie 2008 -aprilie 2009.
 11. Aproba cu unanimitate de voturi modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, in conformitate cu organigrama aprobata prin Decizia Colegiului de Conducere nr.148 din 13 mai 2009, completata prin Decizia Colegiului de Conducere nr. 177 din 24 iunie 2009.
 12. Ratifica Decizia Colegiului de Conducere nr.219/30.09.2008, art.14 privind aprobarea nivelului cotizatiei anuale a membrilor individuali si colectivi.
 13. Ratifica Decizia Colegiului de Conducere nr.84/27.06.2008, art.18 privind aprobarea nivelului indemnizatiei Presedintelui, vicepresedintilor si membrilor Colegiului de Conducere, precum si a membrilor Comisiei de Cenzori.
 14. Aproba cu unanimitate de voturi acordarea calitatii de membru de onoare post-mortem al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, domnului Nicolae Marin.
 15. Aproba cu unanimitate de voturi analizarea intr-o sedinta viitoare a Adunarii Generale a Deciziei Colegiului de Conducere nr.84/27.09.2008, art. 20 privind revocarea unor hotarari ale Adunarii Generale din data de 3 aprilie 2008.
PRESEDINTE DE SEDINTA
dr. ec. Virgil BOBOC

SECRETARIATUL TEHNIC
Tereza VLADU SUVAINA
Adrian GABROVEANU

Vizat pentru legalitate,
av. Oana BUZATU