HOTARAREA Nr. 146 ADUNARII GENERALE din 15.07.2010

Adunarea Generala a Reprezentantilor Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj intrunita la 15 iulie 2010 – la a doua convocare, adopta cu unanimitate de voturi prezenta

HOTARARE

1. Aproba propunerile de modificare a Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, cu completarile aduse in Adunarea Generala, dupa cum urmeaza:
– Art. 1. Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj, denumita in continuare Camera DOLJ, este organizata si functioneaza potrivit prezentului statut, intocmit in temeiul Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007 si a dispozitiilor Statutului – Cadru al Camerelor judetene adoptat de Adunarea Generala a membrilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din data de 27.12.2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Art. 9. Drepturile membrilor
pct. 2. sa participe la alegeri in sectiunile existente pentru a fi desemnati ca membri ai Adunarii Generale a Reprezentantilor daca numarul membrilor Camerei Dolj este de peste 500, la data convocarii Adunarilor Generale pe sectiunile Camerei;
– Art. 10. Obligatiile membrilor:
c) sa achite cotizatia in cuantumul aprobat de catre Adunarea Generala, pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
– Art. 11. Obtinerea calitatii de membru
pct. 1. calitatea de membru individual sau colectiv al Camerei DOLJ se obtine prin aprobarea si validarea cererii de aderare, plata taxei de inscriere in maxim 30 zile de la primirea comunicarii privind validarea aprobarii cererii de aderare si plata cotizatiei pe anul in curs. Calitatea de membru se demonstreaza cu un inscris eliberat de Camera DOLJ, imediat dupa indeplinirea conditiilor de mai sus. Neplata taxei de inscriere in termenul precizat mai sus, conduce la neacordarea calitatii de membru.
– Art. 13. Pierderea calitatii de membru
pct. 1. Membrii Camerei DOLJ pierd aceasta calitate prin:
a) neplata cotizatiei anuale – se elimina sintagma “conform statutului”.
pct. 2. Pierderea calitatii de membru se decide/ se constata de catre Presedinte si se valideaza de Colegiul de Conducere al Camerei DOLJ. Decizia poate fi contestata la prima Adunare Generala, in cadrul careia se ia act, se dezbate si se ia o hotarare definitiva. Membrii care au pierdut aceasta calitate, o pot redobandi cu aprobarea aceluiasi organ de conducere care a hotarat excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere si cu plata din nou a taxei de inscriere.
– Art. 13′. Suspendarea calitatii de membru
In perioada in care firmele membre isi suspenda activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspenda calitatea de membru in perioada respectiva. In acest interval, firmele isi pierd drepturile inscrise in art. 9 – Drepturile membrilor si sunt scutite de la plata cotizatiei.
– Art. 15. Competentele, atributiile si raspunderile organelor de conducere ale Camerei DOLJ se stabilesc pe baza prezentului statut in conformitate cu prevederile Statutului – Cadru al Camerelor judetene adoptat de Adunarea Generala a membrilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din data de 27 decembrie 2007, cu

modificarile si completarile ulterioare si in limitele prevazute in Legea Camerelor de Comert din Romania.
– Art. 16. Camera DOLJ este organizata pe sectiuni:
c. Adunarea Generala a sectiunii are si rolul de a desemna reprezentantii sectiunii in Adunarea Generala a Reprezentantilor Sectiunilor Camerei DOLJ.
– Art.17.

a) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Camerei DOLJ si se compune din totalitatea membrilor sai la data convocarii;
b) in situatia in care numarul total al membrilor Camerei este mai mare de 500, la data convocarii Adunarii Generale (pe sectiuni), se convoaca Adunari Generale pe sectiuni, care, pe langa avizarea materialelor ce urmeaza a fi supuse spre dezbatere Adunarii Generale a Camerei, aleg reprezentatii pentru aceasta, intr-o norma de reprezentare stabilita de Colegiul de Conducere.
– Art. 18. Convocarea Adunarii Generale
pct. (3) Convocarea se va face prin doua din urmatoarele mijloace: radio, televiziune, presa, scrisoare, fax, e-mail si va cuprinde locul, data si ordinea de zi. Convocarea se va face de catre presedinte sau in lipsa/ refuzul acestuia de catre un vicepresedinte la cererea a 2/3 din numarul membrilor Colegiului de Conducere sau a unei treimi din numarul membrilor Camerei.

– Art. 19.
pct. (4) “Adunarea Generala a Reprezentantilor are mandat de 4 (patru) ani de zile” – se elimina.
pct. (5) Adunarea Generala se intruneste anual in sedinta ordinara sau ori de cate ori este necesar, in sedinta extraordinara.
– Art. 20. Procedura de vot.
c) Inainte de deschiderea sedintei Adunarii Generale, Presedintele Camerei DOLJ va cere secretariatului tehnic, verificarea situatiei prezentei, dupa lista nominala si va comunica Adunarii Generale rezultatele verificarii.

– Art. 21. Atributiile Adunarii Generale:
pct. 4. dezbate si aproba:
– raportul de activitate al Colegiului de Conducere;
– raportul de verificare al Comisiei de Cenzori sau raportul de audit al auditorului financiar membru al C.A.F.R., privind activitatea desfasurata intre sedintele Adunarii Generale;
– descarcarea de gestiune.
– Art.21 pct. 8. mandatul presedintelui este de 4 ani si se poate reinnoi – se elimina.
– Art.21 pct. 11. aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei DOLJ – se elimina.

– Art. 23. Colegiul de Conducere asigura, in perioada dintre sedintele Adunarii Generale, conducerea Camerei DOLJ si hotaraste in toate problemele ce intra in competenta sa, in baza statutului sau a hotararii Adunarii Generale.
– Art. 26. Colegiul de Conducere are urmatoarele atributii:
pct. 1. asigura conducerea Camerei DOLJ intre sedintele Adunarii Generale si duce la indeplinire hotararile acestora;
pct. 2. al. (2) Vicepresedintii sunt alesi pentru o durata de 4 (patru) ani, in concordanta cu mandatul Colegiului de Conducere si al Presedintelui – se elimina sintagma “mandatul Adunarii Generale a Reprezentantilor” ;
pct. 3. propune Adunarii Generale, spre aprobare, membrii Comisiei de Cenzori, din care cel putin doua persoane trebuie sa aiba calificarea de expert contabil si sa fie independente de sistemul camerelor de comert;
pct. 4. decide constituirea Adunarii Generale a Reprezentantilor; stabileste norma de reprezentare pentru Adunarea Generala a Reprezentantilor;
pct. 5. aproba Organigrama, Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) si Regulamentul Intern al Camerei Dolj;
pct. 10. dezbate si propune Adunarii Generale, spre aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei DOLJ pentru exercitiul financiar in discutie;
pct. 14. propune Adunarii Generale criteriile de calcul a taxelor de inscriere si cotizatiilor anuale ale membrilor;
pct. 15. propune Adunarii Generale indemnizatiile Presedintelui, vicepresedintilor, membrilor Colegiului de Conducere si a membrilor Comisiei de Cenzori;
pct. 16. aproba nivelul indemnizatiei lunare a Presedintelui Camerei pentru exercitarea atributiilor sale;
pct. 18. valideaza dobandirea sau pierderea calitatii de membru al Camerei, aprobate de Presedinte;
pct. 19. propune Adunarii Generale, spre aprobare, modificari sau completari ale Statutului Camerei DOLJ;
– Art. 28. Presedintele Camerei are urmatoarele atributii:
pct. 1. convoaca si prezideaza Adunarea Generala/ Colegiul de Conducere si propune ordinea de zi a sedintei/ sesiunii acestora;
pct. 3. propune Colegiului de Conducere, spre avizare, modificari si completari ale Statutului Camerei DOLJ;
pct. 5. propune Colegiului de Conducere, spre avizare, membrii Comisiei de Cenzori.
De asemenea, propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, auditorul financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
pct. 6. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, organigrama, in conformitate cu structura unitara din cadrul Sistemului Camerelor de Comert, Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) si Regulamentul Intern al Camerei DOLJ;
pct. 8. propune Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al Camerei DOLJ – se elimina.
pct. 10. propune Colegiului de Conducere spre aprobare, schimbari intre capitolele bugetare, precum si modificari in destinatia veniturilor, in limita bugetului aprobat;
pct. 11. aproba dobandirea sau pierderea calitatii de membru si inainteaza documentele, spre validare, Colegiului de Conducere;
pct. 12. propune Colegiului de Conducere nivelul cotizatiilor anuale ale membrilor si criteriile de calcul ale acestora;
pct. 13. propune Colegiului de Conducere taxele, tarifele, comisioanele si onorariile practicate de Camera DOLJ pentru serviciile efectuate;
pct. 19. propune Colegiului de Conducere si urmareste realizarea strategiei, obiectivelor, programului de actiuni si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei DOLJ, aprobate de Adunarea Generala;
pct. 20. incredinteaza – prin dispozitie de numire si revoca – prin dispozitie de eliberare din functie, mandatul persoanelor care asigura conducerea executiva a Camerei, respectiv Directorului General si al persoanelor care fac parte din Consiliul Director;
pct. 21. aproba Manualul Calitatii, Procedurile si Instructiunile de Lucru;
– Art. 30. Competentele, atributiile si raspunderile functiilor din structura organizatorica executiva se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare, aprobat conform prezentului Statut.
– Art. 34. Controlul gestiunii Camerei DOLJ va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasa de Adunarea Generala, compusa din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel putin doua trebuie sa aiba calificarea de expert contabil.
– Art. 35. La sfarsitul anului financiar, Comisia de Cenzori examineaza contul de gestiune al anului expirat, situatia financiara si inventarul si intocmeste un raport, care se ataseaza la Raportul anual al Colegiului de Conducere al Camerei DOLJ, se publica in Buletinul Oficial al Camerei DOLJ impreuna cu executia bugetara.
– Art. 38. Daca descopera nereguli in gestiune, Comisia de Cenzori sau auditorul financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, le aduce la cunostinta Presedintelui Camerei DOLJ ori dupa caz, Colegiului de Conducere sau Adunarii Generale.
– Art. 49. Prezentul statut a fost elaborat in baza Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comert din Romania publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 836 din 06.12.2007 si a Statutului – Cadru al Camerelor Judetene aprobat de Adunarea Generala a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din data de 27 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Art. 50. Prezentul statut se aplica cu incepere de la data de 15 iulie 2010, data aprobarii lui de catre Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor Camerei.
Toate celelalte articole, aliniate sau subpuncte ale statutului, nemodificate prin prezenta, isi pastreaza valabilitatea.
Statutul va fi redactat in noua formula, articolele fiind renumerotate.

2. Incepand cu data de 15 iulie 2010 inceteaza mandatul reprezentantilor alesi de catre Adunarile Generale pe sectiuni in luna februarie 2008.


PRESEDINTE
Ioan VIGARU

SECRETARI TEHNICI
Tereza VLADU SUVAINA
Oana BUZATU