DECIZIA Nr. 81 Colegiului de Conducere din 19.04.2011

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune ordinara la data de 19 aprilie 2011, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Petru – Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Constantin Ungureanu d-lui Costinel Schiopirlan;
 • Presedinte de Onoare – dl. Gheorghe Albu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl.Cristian Dobre d-lui Victor Popescu;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de d-na Tatiana Pislaru d-lui Viorel Pislaru;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Constantin Raducanoiu d-lui Dumitru Corman;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dl. Stefan Gorun;
 • dna. Jenica Popescu

adopta prezenta:

D E C I Z I E

 1. Ia act de Informarea privind activitatea Tribunalului Arbitral pe anul 2010.
 2. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea desfasurata de Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj in trimestrul I al anului 2011.
 3. Avizeaza cu unanimitate de voturi Bilantul si Raportul privind executia bugetara pentru anul 2010.
 4. Aproba cu majoritate de voturi Rezultatele inventarierii patrimoniului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la 31 decembrie 2010 cu observatiile formulate de Comisia de Cenzori.
 5. Avizeaza cu unanimitate de voturi Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
 6. Aproba cu unanimitate de voturi Programul de activitate al C.C.I. Dolj pe anul 2011.
 7. – Ia act de Informarea privind situatia financiara a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la data de 15 aprilie 2011.
  – Aproba cu unanimitate de voturi planul de masuri tehnico-organizatorice pentru rezolvarea situatiei financiare pe anul 2011. In perioada urmatoare, conducerea executiva va analiza ipotezele de lucru pentru 12 luni, ce presupun restructurarea de activitati si personal.
 8. a. – Ia act de Informarea privind stadiul incasarii cotizatiilor restante aferente anilor 2008, 2009 si 2010.
  – Constata suspendarea calitatii de membru conform art.14 din Statutul C.C.I. Dolj (in perioada in care firmele isi suspenda activitatea pe un termen limitat) a urmatoarelor societati: S.C. ROMWARD SERVICE S.R.L., ROCOMCHIM S.R.L., S.C. RADWA ENTERPRISES TRADING S.R.L., S.C. RADUT UNIC S.R.L., S.C. PEPINIERA PISCICOLA S.R.L., S.C. GEORGIA DC S.R.L., S.C. MY DREAM S.R.L. si S.C. EXPOOLTENIA S.R.L.
  – Decide cu unanimitate de voturi ca personalul executiv al Camerei sa faca, pana la data de 31 mai 2011, toate demersurile necesare pentru clarificarea situatiei firmelor care inregistreaza restante la achitarea cotizatiilor si pentru recuperarea sumelor datorate.
  b. Valideaza cu unanimitate de voturi:

  • Aprobarea dobandirii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, de catre urmatoarele societati: S.C. NESTOR & NESTOR DICULESCU KINGSTON S.C.A., S.C. AVI PISCINE S.R.L. si S.C. CAD WORK INTERNATIONAL S.R.L.
  • Aprobarea retragerii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru: S.C. TIPOTOP S.R.L., S.C. MONODPACK TRADING S.R.L., S.C. NICK IMPEX S.R.L., S.C. KETY PROD S.R.L., S.C. WINTERTECHNOLOGY S.R.L., S.C. MOTORKAPPA S.R.L., BANCA COMERCIALA CARPATICA SA SIBIU SUCURSALA CRAIOVA, S.C. OZ MARATON S.R.L., S.C. LEADER COM S.R.L., S.C. FABIO COMPROD S.RL., PIRAUES BANK ROMANIA S.A. SUCURSALA CRAIOVA, BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA CRAIOVA, S.C. FLY DGV S.R.L., S.C. ELRIETA PREST S.R.L., S.C. ACOPLAST S.R.L., S.C. CS ROMANIA SA, S.C. PELENDAVA S.A. si S.C. XPRESS PRINTIG S.R.L.
 9. Valideaza cu majoritate de voturi hotararile Consiliului Director adoptate in perioada 01.01-19.04.2011:
  • Aprobarea inchirierii in totalitate a imobilului din str. Brestei, nr.21, apartinand Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
  • Aprobarea trecerii pe pierderi din creante a sumei de 29.353,19 lei reprezentand valoarea totala a unor facturi emise pentru cotizatii de membru si taxe de inscriere si neachitate la 31.12.2010.
  • Aprobarea contractarii pe termen scurt a unui credit in valoare de 11.000 Euro de la GARANTI BANK cu instituirea unei ipoteci imobiliare pe sediul C.C.I. Dolj.
  • Aprobarea sponsorizarii Camerei de catre salariatii implicati in implementarea unor proiecte.
 10. Aproba cu unanimitate de voturi:
  • Convocarea Adunarii Generale a membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru data de joi, 26 mai 2011; locul de desfasurare – sediul C.C.I. jud. Dolj; ora de desfasurare – 14,00; mijloacele de publicitate a convocarii: un ziar local, site-ul Camerei si prin e-mail.
  • Completarea Ordinei de zi a Adunarii Generale cu urmatorul punct: aprobarea acordarii calitatii de Presedinte de onoare domnilor Mihalache Hotaranu si Octavian Vulpescu.
 11. Probleme adiacente ordinei de zi:
  • Ia act de renuntarea la calitatea de membru al C.C.I. jud. Dolj a BANCII COMERCIALE CARPATICA S.A. SIBIU SUCURSALA CRAIOVA si constata pierderea de catre aceasta a calitatii de membru al Colegiului de Conducere al Camerei.
  • Aproba cu unanimitate de voturi neinscrierea Camerei de Comert si lndustrie a judetului Dolj la masa credala a fostelor firme membre, care au intrat in procedura de insolventa.
  • Aproba cu majoritate de voturi inaintarea catre organele de cercetare penala a referatului nr.1155/15.04.2011 privind analiza realizarii investitiei “Centrul Expozitional Transfrontalier”.
  • Ia act de materialul intocmit de membrii Comisiei de cenzori cu privire la verificarea legalitatii acordarii indemnizatiilor membrilor Colegiului de Conducere al C.C.I. jud. Dolj in luna iulie 2010, apreciindu-se ca plata s-a bazat pe prevederile statutului Camerei si a hotararilor Adunarii Generale.

PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu-Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mirela Baceanu