DECIZIA Nr. 100 Colegiului de Conducere din 31.05.2011

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune extraordinara la data de 31 mai 2011, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Petru- Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Marian Nicola d-nei Raluca Mihaela Nistor;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl.Cristian Dobre;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de d-na Tatiana Pislaru d-lui Mihai Pislaru;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – S.C. APLISOFT SRL, reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea,

in prezenta d-lor Stefan Gorun si Ion Nicolaescu – membri ai comisiei de cenzori, d-lui Virgil Boboc – Director General si a d-nei Aurelia Dimulescu – Contabil Sef,

adopta prezenta:

D E C I Z I E

 1. Avizeaza cu unanimitate de voturi prezentarea in Adunarea Generala a Raportului Colegiului de Conducere privind activitatea desfasurata de la precedenta Adunare Generala (iulie 2010) pana in prezent si modul in care au fost indeplinite obiectivele generale ale organizatiei pentru perioada ianuarie 2010 – aprilie 2011.
 2. Aproba cu majoritate de voturi Organigrama Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj pentru perioada iunie 2011 – mai 2012.
 3. Avizeaza Obiectivele generale ale actiunilor pentru realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 cu urmatoarele masuri:
  • se aproba cu unanimitate de voturi sa se solicite Adunarii Generale a Membrilor aprobarea inchirierii totale sau partiale a imobilului in care se afla sediul CCI Dolj pe o perioada cat mai lunga (cca. 10 ani);
  • se avizeaza cu unanimitate de voturi propunerea catre Adunarea Generala ca vicepresedintii si membrii Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj sa nu primeasca indemnizatii nici in semestrul al II-lea al anului 2011;
  • se avizeaza cu unanimitate de voturi propunerea catre Adunarea Generala ca indemnizatia membrilor Comisiei de Cenzori sa ramana neschimbata.
 4. Aproba cu majoritate de voturi reorganizarea activitatilor Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj si disponibilizarea a minim noua salariati.


PRESEDINTE,

Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu-Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mirela Baceanu