DECIZIA Nr. 22 Colegiului de Conducere din 15.03.2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune ordinara la data de 15 martie 2012, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Gabriel Iosif Luca;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dna. Viorica Popa d-lui Grauntanu Claudiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Cristian Dobre;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia – APMO, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. prof. dr. ing. Gheorghe Manolea d-lui Gheorghe Dumitru.

in prezenta d-lui Mihail Neagoe – Presedintele Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj, a d-nei Velica Scaunasu, a d-lor Iosif Duchi si Stefan Gorun – membrii ai comisiei de cenzori, a d-lui Virgil Boboc – Director General, a d-nei Aurelia Dimulescu – Contabil Sef si a d-lui George Motataianu – Director Directia Organizare Evenimente, Targuri, Expozitii

adopta prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de informarea privind activitatea desfasurata de catre Tribunalul Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj in anul 2011.

 • Aproba ca denumirea (Tribunal/Curte de Arbitraj), Regulamentul de functionare, Regulile de procedura arbitrala, numirea conducerii, precum si normele privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor sa fie stabilite de noul Colegiu de Conducere, ce va fi ales de Adunarea Generala a Membrilor Camerei, convocata pentru luna aprilie 2012.

2. Aproba cu unanimitate de voturi Rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la 31.12.2011, asa cum au fost prezentate in Raportul nr.298/16.02.2012 al Comisiei Centrale de inventariere.

3. A. Aproba cu unanimitate de voturi:

 • convocarea in data de 3 aprilie 2012, ora 14,00 a Adunarii Generale a Membrilor Camerei in sedinta ordinara, respectiv in 11 aprilie a.c. (in situatia neindeplinirii cvorumului prevazut in Statutul C.C.I. jud. Dolj, la prima convocare);
 • ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale.

B. Avizeaza cu unanimitate de voturi materialele ce urmeaza a fi inaintate spre dezbatere si aprobare in Adunarea Generala a Membrilor:

 1. Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. jud. Dolj pentru activitatea desfasurata in perioada 03.04.2008-31.03.2012.
 2. Raportul privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
 3. Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
 4. Obiectivele generale ale C.C.I. Dolj pentru perioada 2012-2016 si obiectivele speciale pentru anul 2012.
 5. Nivelul minim al cotizatiei membrilor Camerei cu urmatoarele precizari:
  • la categoria de membrii C.C.I. Dolj “sucursale, societati bancare” pentru care cotizatia minima este de 500 Euro/an sa se adauge si “societati de investitii financiare si de intermedieri financiare”;
  • avizeaza cu majoritate de voturi ca incepand cu anul 2012 membrii colectivi din categoria asociatii profesionale si organizatii patronale sa plateasca o cotizatie anuala de minim 300 Euro.
 6. Lista membrilor Comisiei de Cenzori:
  • Aproba cu unanimitate de voturi propunerile ce vor fi prezentate Adunarii Generale pentru alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.
 7. Modificari suplimentare asupra Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj:
  • Avizeaza cu unanimitate de voturi modificarea art.10. Obligatiile membrilor din Statutul C.C.I. Dolj, la lit. b):
  • “sa contribuie la indeplinirea obiectivelor Camerei DOLJ si sa nu aduca, prin actiunile lor, prejudicii materiale organizatiei”.

  • Avizeaza cu unanimitate de voturi modificarea art.25 pct.3 din Statutul C.C.I. Dolj, astfel: “Colegiul de Conducere este ales prin vot secret, de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre membrii Camerei care indeplinesc conditiile minime de 2 (doi) ani vechime si cotizatiile anuale achitate in termen. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reinnoi”.
  • Avizeaza cu unanimitate de voturi completarea art.29 Presedintele Camerei are urmatoarele atributii la pct.14: “incheie, modifica, suspenda si desface, in conditiile legii, contractele de munca ale salariatilor Camerei Dolj”.

4.

 1. Ia act de renuntarea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la indemnizatiile cuvenite pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2012.
 2. Aproba propunerile din referatul nr.576/15.03.2012.
 3. Avizeaza inaintarea catre Adunarea Generala a Membrilor a propunerii de retragere a titlului de Presedinte de Onoare al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, acordat domnului Albu Gheorghe.
 4. Decide cu unanimitate de voturi retragerea calitatii de membru onorific al C.C.I. Dolj, ca specialist, domnului Albu Gheorghe.
 5. Decide cu unanimitate de voturi scoaterea domnului Albu Gheorghe de pe Tabloul Corpului de Arbitri si din Comitetul de Conducere al Tribunalului Arbitral de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj.
 6. Valideaza in conformitate cu art.27 pct.18 din Statutul Camerei pierderea calitatii de membru pentru neplata cotizatiei anuale (art.13 pct.1 lit.a din Statutul C.C.I. Dolj) de catre urmatoarele asociatii: Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia – APMO si Asociatia Producatorilor de Software Oltenia – OLTSOFT.


PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Cons. jur. Mihaela Serban