HOTARAREA Nr. 29 Adunarii Generale a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din 11.04.2012

Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj intrunita la 11 aprilie 2012 – la a doua convocare, adopta prezenta

HOTARARE

 1. Respinge cu majoritate de voturi (doua voturi pentru, doua abtineri si 67 de voturi impotriva) completarea ordinii de zi cu punctele propuse exclusiv de reprezentantul Asociatiei producatorilor doljeni de incaltaminte si articole de marochinarie – ASINART DOLJ si aproba cu majoritate de voturi Ordinea de zi a Adunarii Generale a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din 11 aprilie 2012 – asa cum a fost data publicitatii prin convocatorul nr.67 din 16.03.2012.
 2. Aproba cu majoritate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru activitatea desfasurata in perioada 3 aprilie 2008 – 31 martie 2012.
 3. Aproba cu majoritate de voturi Raportul privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
 4. a) Aproba cu majoritate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarile efectuate in cursul anului 2011.
  b) Aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune.

 5. a) Aproba cu majoritate de voturi Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
  b) Aproba cu unanimitate de voturi ca in cursul anului 2012 sa nu fie acordate indemnizatiile care se cuvin Presedintelui, Vicepresedintilor si membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului.

 6. Aproba cu unanimitate de voturi obiectivele generale ale C.C.I.Dolj pentru perioada 2012-2016 si a obiectivelor speciale pentru anul 2012 cu urmatoarele completari si modificari:
  • Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj sa studieze oportunitatea infiintarii unei agentii de turism pentru afaceri;
  • pct.11 din “Obiectivele speciale pe anul 2012” va avea urmatorul continut: “Realizarea unui parteneriat – asociere in participatiune cu o societate comerciala sau alta entitate economica, prin care creditul C.C.I. Dolj sa fie preluat de aceasta in conditii care vor fi stabilite ulterior”.
  • In viitor, sa nu se mai garanteze imprumuturi cu sediul Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din Craiova, str. Brestei, nr.21.
 7. Aproba cu unanimitate de voturi Metodologia desfasurarii lucrarilor Adunarii Generale cu privire la aprobarea Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, alegerea organelor de conducere si a comisiei de cenzori sau a auditorului financiar.
 8. Aproba cu unanimitate de voturi modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, cu completarile aduse in Adunarea Generala, astfel:
  • art.1 va avea urmatorul continut: “Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj, denumita in continuare Camera DOLJ, este organizata si functioneaza potrivit prezentului statut, intocmit in temeiul Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare si a dispozitiilor Statutului – Cadru al camerelor judetene adoptat de Adunarea Generala a membrilor Camerei de Comert si Industrie a Romaniei din data de 27.12.2007, cu modificarile si completarile ulterioare”.
  • art.6 pct.18 va avea urmatorul continut: “presteaza servicii de asistenta si consultanta pentru comercianti in vederea infiintarii/ autorizarii comerciantului si inregistrarii in registrul comertului, dupa cum urmeaza”:
   • primul aliniat: “indrumarea pentru completarea corecta a formularelor necesare elaborarii si/sau modificarii actelor constitutive ale comerciantilor”…;
   • aliniatul al 11-lea: “depunerea bilantului contabil al comerciantilor la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la alta institutie stabilita prin acte normative…”.
  • art.6 pct.20 se insereaza punctul 20 nou (se va renumerota) cu urmatorul continut: “Activitatea Tribunalului Arbitral de pe langa Camera Dolj se desfasoara conform prevederilor Codului de procedura civila, ale Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera Nationala adaptat la specificul necesitatilor Camerei Dolj si aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei”;
  • art.6 pct.25 se insereaza punctul 25 nou (se va renumerota) cu urmatorul continut: “intocmeste o evidenta proprie a comerciantilor, sub denumirea de Catalogul Firmelor; inscrierea in aceasta se face conform Normelor unitare aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Nationale”;
  • art.6 pct.32 se insereaza punctul 32 nou (se va renumerota) cu urmatorul continut: “certifica, la cerere, existenta si obiectul de activitate al comerciantilor, precum si semnaturile persoanelor care ii reprezinta in mod valabil”;
  • art.10 Obligatiile membrilor lit.a) va avea urmatorul continut: “sa respecte prevederile Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale statutului Camerei DOLJ, precum si hotararile organelor colective de conducere ale Camerei DOLJ”;
  • art.10 Obligatiile membrilor lit.b) va avea urmatorul continut: “sa contribuie la indeplinirea obiectivelor Camerei DOLJ si sa nu aduca, prin actiunile lor, prejudicii materiale organizatiei”;
  • art.10 Obligatiile membrilor lit.c) va avea urmatorul continut: “sa achite cotizatia in cuantumul aprobat de catre Adunarea Generala, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an”;
  • art.17 lit. a. va avea urmatorul continut: “Sectiunile se organizeaza si se constituie in functie de numarul total al membrilor si de domeniile de activitate din economia judetului Dolj”;
  • art.20 aliniatul (1) va avea urmatorul continut: “Adunarea Generala este statutar constituita, la prima convocare, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor individuali si colectivi si este condusa de Presedintele Camerei DOLJ sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de Presedinte. In conditiile art.19(3), in care convocarea Adunarii Generale se face de un vicepresedinte la cererea a 2/3 din numarul membrilor Colegiului de Conducere sau a unei treimi din numarul membrilor Camerei, Adunarea Generala este condusa de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta”;
  • art.20 aliniatul (2) va avea urmatorul continut: “Termenul reconvocarii este de cel putin 7 zile pentru Adunarea Generala Ordinara si de cel putin 3 zile pentru Adunarea Generala Extraordinara”;
  • art.22 pct.11 va avea urmatorul continut: “aproba nivelul minim al cotizatiilor membrilor Camerei”;
  • art.25 Structura Colegiului de Conducere pct.1 va avea urmatorul continut: “Colegiul de Conducere se compune dintr-un numar de 17 membri, din care 16 alesi de Adunarea Generala prin vot secret, pe baza de candidatura depusa in scris sau verbal si unul este de drept, respectiv presedintele al carui mandat inceteaza”;
  • art.25 pct.2 se elimina;
  • art.25 pct.3 va deveni pct.2 si va avea urmatorul continut: “Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generala pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre membrii Camerei care indeplinesc conditiile minime de 2 (doi) ani vechime si cotizatiile anuale achitate la termen. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reinnoi”;
  • art.25 pct.4 se elimina;
  • art.25 pct.5 devine pct.3;
  • art.27 Colegiul de Conducere are urmatoarele atributii pct.18 va avea urmatorul continut: “valideaza dobandirea, suspendarea sau pierderea calitatii de membru al Camerei, aprobate de Presedinte”;
  • art.29 Presedintele Camerei are urmatoarele atributii pct.10 va avea urmatorul continut: “aproba dobandirea, suspendarea sau pierderea calitatii de membru si inainteaza documentele, spre validare, Colegiului de Conducere”;
  • art.29 Presedintele Camerei are urmatoarele atributii pct.11 va avea urmatorul continut: “propune Colegiului de Conducere nivelul minim al cotizatiilor anuale ale membrilor si criteriile de calcul ale acestora”;
  • art.29 Presedintele Camerei are urmatoarele atributii pct.14 va avea urmatorul continut: “incheie, modifica, suspenda si desface, in conditiile legii, contractele de munca ale salariatilor Camerei DOLJ”;
  • art.35 va avea urmatorul continut: “Controlul gestiunii Camerei DOLJ va fi efectuat de un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania selectat de catre Colegiul de Conducere”.
  • In tot textul Statutului se va inlocui Comisia de Cenzori cu Auditor si / sau Auditor Financiar.
  • Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj ales in 11.04.2012 va armoniza textul Statutului in integralitatea sa cu modificarile aprobate.
 9. Aproba cu unanimitate de voturi ca membrii Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj care au achitat cotizatiile pentru anii 2010 si 2011 intre 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecarui an, sa aiba dreptul de a candida pentru un loc in Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj ce urmeaza a fi ales in aceasta Adunare Generala.
 10. a) Aproba cu unanimitate de voturi nivelul minim al cotizatiei membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj:
  • pentru microintreprinderi 100 Euro,
  • pentru intreprinderi mici 200 Euro,
  • pentru intreprinderi mijlocii 300 Euro,
  • membrii colectivi din categoria asociatii profesionale, organizatii patronale si fundatii 300 Euro,
  • pentru intreprinderi mari 500 Euro,
  • pentru sucursale – societati bancare, societati de investitii financiare si de intermedieri financiare 500 Euro,
  • pentru fonduri de investitii 1000 Euro.

  b) Respinge cu majoritate de voturi propunerea formulata de reprezentantul firmei SC NEXT GENERATION SRL in sensul ca membrii noi ai Camerei sa nu mai plateasca taxe de inscriere si aproba mentinerea taxelor de inscriere la nivelul actual, respectiv intre 50 si 600 lei, in functie de valoarea capitalului social.

 11. a) Aproba cu majoritate de voturi propunerea ca C.C.I. Dolj sa aiba trei vicepresedinti.
  b) Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj a ales prin vot secret Colegiul de Conducere cu urmatoarea componenta:

  1) SC PROIECT SA reprezentata de dl. Cristian Dobre
  2) SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ reprezentata de dl. Catalin Adam
  3) SC ELPRECO SA reprezentata de dl. Adrian Bezerghianu
  4) SC ERPIA SA reprezentata de dl. Lucian Capitanescuv
  5) SC MOVIPLAST SA reprezentata de dl. Virgil Fira
  6) SC NETROM SRL reprezentata de dl. Adrian Johan In’t Veld
  7) SC MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL reprezentata de dl. Gianluca Mantovani
  8) SC POPECI UTILAJ GREU SA reprezentata de dl. Constantin Popeci
  9) SC CIVITAS PSG SRL reprezentata de dl. Victor Popescu
  10) B.R.D. Sucursala Dolj reprezentata de dl. Radu Neagoe
  11) SC PARC TURISM SA reprezentata de dl. Constantin RADUCANOIU
  12) SC RELOC SA reprezentata de dl. Iulian Cosmin Radutoiu
  13) SC RURIS IMPEX SRL reprezentata de dl. Catalin Stroe
  14) SC REDAC SA reprezentata de dl. Marcel Scarlatescu
  15) SC LERO ADVANCED CONSULTING SRL reprezentata de dl. Gabriel Toader
  16) SC IPA CIFATT SA Craiova reprezentata de dl. Gabriel Vladut
  si Ioan Vigaru – reprezentant al SC MERCUR SA ca membru de drept.
  c) Adunarea Generala a Membrilor C.C.I. a judetului Dolj a ales prin vot secret cu 51 de voturi pentru, din 53 de voturi valabil exprimate de catre membrii individuali si colectivi, Presedintele Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj in persoana domnului Cristian Dobre – reprezentant al SC PROIECT SA.

 12. Aproba cu majoritate de voturi retragerea calitatii de presedinte de onoare al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, domnului Gheorghe Albu.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ioan VIGARU

SECRETARIATUL TEHNIC
Tereza VLADU SUVAINA
Mihaela SERBAN
Ecaterina MILITARU