Decizia Nr. 73/19.12.2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 19 decembrie 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

  • Preşedinte – Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
  • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
  • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR S.A.;
  • Membru – S.C. PROIECT S.A. reprezentată de dl. Cristian Dobre;
  • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Bogdan Dragoş Mădălin;
  • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
  • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de d-na Ludmila Toader;
  • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-rei Maria Alexandra Fira ;
  • Membru – S.C. PARC–TURISM S.A., reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
  • Membru – Societatea Comercială pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Florin Gabriel Bonciog;

în prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 

             1. Alege cu nouă voturi pentru, din nouă voturi valabil exprimate şi un buletin de vot anulat, cel de al patrulea vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj:

               – Domnul Cristian Dobre – reprezentant al S.C. PROIECT S.A. – membru al Colegiului de Conducere.

2. a. Ia act de situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.  

                   b. Mandatează pe dl. Preşedinte Gabriel Vlăduţ să negocieze cu Primăria Municipiului Craiova cu privire la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, în condiţiile mandatului acordat de Adunarea Generală a Membrilor C.C.I. Dolj din 13 martie 2013 şi de către Colegiul de Conducere.

               3. Aprobă cu unanimitate de voturi plata indemnizaţiei Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj începând cu 1 ianuarie 2014 la un nivel de 80% din salariul Directorului General, aşa cum a fost aprobată de Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj din 27.11.2013.

               4. Ia act de iniţiativa C.C.I. Dolj de înfiinţare a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri din Oltenia.

               5. Ia act de soluţia Judecătoriei Craiova de admitere a cererii C.C.I. Dolj de dizolvare a Fundaţiei de Studii Comerciale „Banu Mihai”.

               6. a. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. şi SITCO SERVICE S.R.L.

b. Aprobă cu unanimitate de voturi ca  tuturor firmelor clasate în Topul Judeţean al Firmelor – ediţia a XX-a, participante la eveniment să li se acorde calitatea de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, dacă îşi exprimă intenţia de a deveni membre, cu facilitatea scutirii de taxa de înscriere ca membru al C.C.I. Dolj.

               c. Aprobă cu unanimitate de voturi amânarea până la data de 30 iunie 2014 a luării deciziei de retragere a calităţii de membru C.C.I. Dolj firmelor care nu au achitat cotizaţia de membru al Camerei pe 2013.

d. Ia act de informarea privind dosarul nr.27240/3/2013, având ca părţi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi camerele judeţene Bacău, Dolj, Prahova, Vâlcea şi Valentin Cismaru (preşedinte C.C.I. Vâlcea).

 

                                                                                                                                                                                                              PREŞEDINTE, Gabriel VLĂDUŢ


Secretar al Colegiului de Conducere

                                                               al C.C.I. a jud. Dolj

                                                                  Tereza Vladu Şuvaina

 

                                                          Vizat pentru legalitate,

                                                                                                                                                                             cons. jur. Mihaela Şerban