Decizia Nr.1/14.01.2014

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 14 ianuarie 2014, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepreşedinte – S.C. PROIECT S.A. reprezentată de dl. Cristian Dobre;
 • Vicepreşedinte – SC POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Andrei Moldoveanu;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de d-na Ludmila Toader;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentată de dl. Răducu Marin;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;

in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de informarea privind încheierea de noi acte adiţionale la contractele de credit aflate în derulare cu GARANTIBANK S.A. şi aprobă, cu unanimitate, următoarele:

a. Încheierea de acte adiţionale la contractele de credit aflate în derulare cu GARANTIBANK S.A. privind prelungirea până la data de 4 martie 2014 a scadenţei dobânzilor la contractele de credit şi a perioadei de graţie acordate pentru acestea;

b.  Mandatarea Domnului Gabriel Cătălin Vlăduţ – Preşedinte al C.C.I. Dolj, identificat cu cartea de identitate – seria DX, nr.935023, CNP1570622163281, pentru a angaja în mod legal Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, pentru semnarea oricăror acte adiţionale la contractele de credit aflate în derulare cu GARANTIBANK S.A. şi la contractele de ipotecă aferente acestora, precum şi a tuturor cererilor şi documentelor solicitate de banca GARANTIBANK S.A. necesare aducerii la îndeplinire a obligaţiilor C.C.I. Dolj rezultate din contractele de credit încheiate cu aceasta.

 

                                                                                    PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ


Secretar al Colegiului de Conducere

                                                               al C.C.I. a jud. Dolj

                                                                  Tereza Vladu Şuvaina

 

                                                          Vizat pentru legalitate,

                                                                 cons. jur. Mihaela Şerban