Decizia Nr. 2/19.03.2014

Decizia Nr. 2/19.03.2014

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 19 martie 2014, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – S.C. PROIECT S.A. reprezentată de dl. Luca Gabriel Iosif;
 • Vicepreşedinte – SC POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Popeci d-lui Marin Florian;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de d-na Ludmila Toader;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Maria Alniţi;
 • Membru – S.C. pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri S.A., reprezentată de dl. Florin Bonciog;

          in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 

1. Ia act de procesul verbal al comisiei centrale privind rezultatele inventarierii patrimoniului CCI Dolj la 31.12.2013 şi aprobă, cu unanimitate, conţinutul acestuia, cu următorul amendament: reformularea frazei „referitor la inventarierea creanţelor şi debitelor, Comisia Centrală propune prescrierea creanţelor şi datoriilor mai vechi de 3 ani” astfel „referitor la inventarierea creanţelor şi debitelor, Comisia Centrală propune trecerea datoriilor mai vechi de 3 ani pe cheltuieli ca nedeductibile şi trecerea creanţelor mai vechi de 3 ani pe venituri ca impozabile”.

2. Ia act şi avizează materialele şi problemele ce urmează a fi înaintate spre dezbatere şi aprobare în Adunarea Generală din 25 martie 2014.

3.1. Ia act de activitatea desfăşurată de către Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Dolj în anul 2013.

3.2. Aprobă cu unanimitate de voturi înscrierea ca arbitru pe lista de arbitri al C.A.D. a d-lui av. Florică Ciutacu.

3.3. Respinge, cu unanimitate, cererea d-nei Brant Mona Eliza de includere pe lista de arbitri, ca neconformă cu prevederile art. 4, alin 3 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj de pe lângă CCI Dolj.

3.4. Ia act de cererea de retragere din corpul arbitrilor C.A.D. a d-lui Gheorghe Celea şi o admite, cu unanimitate.

4.  Ia act de activitatea SC EXPOOLTENIA SRL în anul 2013.

5. Aprobă, cu unanimitate, organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al CCI Dolj.

6.  Aprobă, cu unanimitate, completarea Ghidului de servicii al CCI Dolj cu serviciul „întocmire şi arhivare dosar pentru toţi clienţii punctului de lucru din cadrul  CCI Dolj al Casei de Comerţ LHMC SA Neamţ”.

7.1. Aprobă, cu unanimitate, validarea deciziei preşedintelui CCI Dolj privind acordarea calităţii de membru al CCI Dolj societăţilor ELECTROPUTERE AIT SRL şi VALPREST PARCHET SRL.

7.2. Ia act de cererile de renunţare la calitatea de membru al CCI Dolj formulate de BANCA ITALO ROMENA şi SC ROMWARD IMPEX SRL şi aprobă, cu unanimitate, aceste cereri.

7.3. Aprobă, cu unanimitate, validarea deciziei preşedintelui CCI Dolj privind constatarea pierderii calităţii de membru al CCI Dolj de către RAIFFEISEN BANK – AGENŢIA DOLJ şi ROCOMCHIM urmare a radierii acestora din Registrul Comerţului.

7.4. Ia act de propunerile privind constatarea pierderii calităţii de membru al CCI Dolj de către firmele: BROKER POINT, ILCOST PROD, CLASS DESIGN, POLIURETAN INVEST, VIC AVIS, PEPINIEREA PISCICOLĂ, PROFESIONAL TRADING, aflate sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, şi decide reluarea discuţiei cu privire la acestea după verificarea situaţiei fiecărei firme, respectiv, faliment sau reorganizare judiciară.

                                                                                                    PREŞEDINTE

Gabriel VLĂDUŢ


                                                                   Secretar de şedinţă,

                                                                 cons. jur. Mihaela Şerban