Decizia Nr.3/02.06.2014

 Decizia Nr.3/02.06.2014

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 2 iunie 2014, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

  • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR S.A.;
  • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
  • Vicepreşedinte – SC POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
  • Membru – S.C. AZALIS S.R.L., reprezentată de dl. Cristi Berceanu;
  • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Lucian Scarlat;
  • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Drăgan;
  • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de d-na Ludmila Toader;
  • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-rei Fira Maria Alexandra;
  • Membru – S.C. PARC-TURISM S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-lui Dumitru Corman;
  • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-nei Denisa Gae;

Sesiunea Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj este condusă de domnul Vicepreşedinte Ioan Vigaru, mandatat de domnul Preşedinte Gabriel Cătălin Vlăduţ care este în imposibilitatea de a participa din cauza unor probleme medicale.

in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale

adoptă prezenta:

 D E C I Z I E

1. Ia act de informarea privind încheierea de noi acte adiţionale la contractele de credit aflate în derulare cu GARANTI BANK S.A. şi aprobă, cu unanimitate, următoarele:

a. Încheierea de acte adiţionale la contractele de credit aflate în derulare cu GARANT IBANK S.A. privind prelungirea scadenţei dobânzilor la contractele de credit şi a perioadei de graţie acordate pentru acestea;

b.  Mandatarea Domnului Gabriel Cătălin Vlăduţ – Preşedinte al C.C.I. Dolj, identificat cu cartea de identitate – seria DX, nr.935023, CNP1570622163281, pentru a angaja în mod legal Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, să semneze actele adiţionale de prelungire a scadenţei contractelor de credit încheiate cu GARANTI BANK, precum şi a oricăror acte adiţionale la modificările ce vor surveni pe parcursul mandatului de preşedinte al domniei sale.

2.1. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către GOTHAER ASIGURĂRI-REASIGURĂRI S.A. şi NACTEC S.R.L.

2.2. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea Ghidului de Servicii al C.C.I. Dolj la serviciul Organizarea de misiuni economice în străinătate, participarea la întâlniri de afaceri, manifestări comerciale în străinătate”, în sensul că tariful pentru membri este deviz+4% şi pentru nemembri este deviz+8%”.

          2.3. Aprobă cu unanimitate de voturi organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj cu aplicabilitate de la 1 iunie 2014.    

            

PREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE,

Gabriel Cătălin VLĂDUŢ                                                     Ioan VIGARU        

              

               Secretar al Colegiului de Conducere

                                                               al C.C.I. a jud. Dolj

                                                              Tereza Vladu Şuvaina

          

       Vizat pentru legalitate,

                                                                 cons. jur. Mihaela Şerban