Decizia Nr.4/11.09.2014

Decizia Nr.4/11.09.2014

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 11 septembrie 2014, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Gabriel Cătălin Vlăduţ- S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – PROIECT S.A., reprezentată de dl. Cristian Dobre;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al MERCUR S.A.;
 • Vicepreşedinte – CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Popeci d-lui Constantin Florian Marin;
 • Membru – AZALIS S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de de dl. Cristi Berceanu d-lui Gabriel Cătălin Vlăduţ;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de Adrian Bezerghianu d-nei Maria Mioara Neaţă;
 • Membru – LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de d-na Ludmila Toader d-nei Elvira Janina Văduva Lisandru;
 • Membru – MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-rei Maria Alexandra Fira;
 • Membru – PARC-TURISM S.A., reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Tudorel Scărlătescu d-lui Gabriel Cătălin Vlăduţ;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-lui Ştefan Aurel Popescu;

 

în prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic şi a d-lui George Moţăţăianu – consultant cameral

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

Ia act de renunţarea MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX S.R.L. la calitatea de membru al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj începând cu 1 iulie 2014.

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în perioada 01.01.2014-31.08.2014.
 1. a. Aprobă cu unanimitate de voturi constituirea de către Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi EXPOOLTENIA S.R.L. a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu următorii asociaţi:
 2. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.21, jud. Dolj, CUI RO4552423 şi
 3. EXPOOLTENIA S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.21, jud. Dolj, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J16/762/16.04.2004, CUI 16339667, avînd ca asociat unic Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
 4. Aprobă cu unanimitate de voturi ca reprezentantul asociatului Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în societatea nouă să fie dl. Popescu Victor, domiciliat în Craiova, str. Filantropiei, nr.8, jud. Dolj, identificat cu cartea de identitate – seria DX, nr.565185, CNP 1491006163264, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 06.03.2008.
 5. Aprobă cu unanimitate de voturi ca reprezentantul asociatului EXPOOLTENIA S.R.L. în societatea nouă să fie dl. Diaconu Laurenţiu Florin, domiciliat în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.9, bl.156apt., sc.6, ap.3, jud. Dolj, identificat cu cartea de identitate – seria DZ, nr.022170, CNP 1820615160041, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 22.07.2014.
 6. Aprobă cu majoritate de voturi ca administratorul societăţii noi, în curs de constituire, să fie dl. Moţăţăianu George, domiciliat în Craiova, str. Henri Barbusse, nr.10, jud. Dolj, identificat cu cartea de identitate – seria DX, nr.645946, CNP 1630926163244, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 03.07.2009.

              d.1. Aprobă cu unanimitate de voturi:

              Mandatul administratorului societăţii noi să fie de doi ani.

 1.   Aprobă cu unanimitate de voturi:

e.1. Capitalul social să fie de 200 lei, format din 20 de părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, cu următoarea structură:

– Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj 12 părţi sociale, în valore de 10 lei fiecare, reprezentând 60% din beneficii şi pierderi.

– EXPOOLTENIA S.R.L. 8 părţi sociale, în valore de 10 lei fiecare, reprezentând 40% din beneficii şi pierderi.

e.2. Sediul social va fi în Craiova, str. Brestei, nr.21, et.1, biroul nr.7, jud. Dolj.

e.3. Cota de participare la beneficiile şi pierderile societăţi noi va fi proporţională cu aportul fiecărui asociat.

e.4. Obiectul de activitate principal al societăţii noi să fie: 8230- Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor.

e.5. Obiectele de activitate secundare vor fi ca cele ale EXPOOLTENIA S.R.L.

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, cu următoarea menţiune:

                   – Ocupantul postului de director al Direcţiei Relaţii cu Membrii va îndeplini şi funcţia de director executiv al C.C.I. Dolj cu atribuţii de Director General.

 1. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către AKTRION S.R.L. şi OROBIMEX S.R.L.
 1. a. Ia act de informarea cu privire la ”Topul Firmelor Dolj” –ediţia a XXI-a şi a stadiului de realizare al acestuia.
 2. Ia act de situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj la data de 31 iulie 2014.
 3. Ia act de demersurile necesare pentru continuarea formalităţilor de înregistrare a Asociaţiei de Dezvoltare a Mediului de Afaceri din Oltenia.
 4. Ia act de invitaţia transmisă de Corpul Experţilor Contabili şi Experţilor Autorizaţi –C.E.C.C.A.R. Filiala Dolj din România la aniversarea „Zilei Naţionale a Contabilului Român” în 21 septembrie 2014.          

             PREŞEDINTE,

  Gabriel Cătălin VLĂDUŢ

Secretar al Colegiului de Conducere

         al C.C.I. a jud. Dolj

     Tereza Vladu Şuvaina

       Vizat pentru legalitate,

  cons. jur. Mihaela Şerban