Decizia Nr.1/07.04.2015

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 7 mai 2015, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. CLĂDIREA PROIECT S.A. reprezentată de dl. Cristian Dobre;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant legal al S.C. MERCUR S.A. reprezentat prin împuternicire emisă d-lui Cristian Dobre;
 • Vicepreşedinte – SC POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Popeci d-nei Cristina Nica;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Silviu Cîrstea;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de d-na Ludmila Toader d-nei Elvira Janina Văduva Lisandru;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Maria Alniţi;
 • Membru – S.C. REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Virgil Fira;

in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Relaţii cu Membrii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în perioada 01.01.2015-30.04.2015.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi:
  1. Rezultatele inventarierii patrimoniului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj la 31.12.2014;
  2. Casarea bunurilor propuse.
 1. Avizează cu unanimitate de voturi materialele ce urmează a fi înaintate spre dezbatere şi aprobare în Adunarea Generală a Membrilor:

          1) Raportul Colegiului de Conducere pentru perioada 25.03.2014-30.04.2015;

          2) Raportul privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli – bilanţul pe anul 2014;

           3) A. Dezbaterea şi aprobarea Raportului de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT privind activitatea desfăşurată de la adunarea generală din 25.03.2014.

               B. Descărcarea de gestiune.

           4) Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015. Stabilirea nivelului indemnizaţiilor Preşedintelui, vice-preşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere.

           5) Stabilirea obiectivelor generale ale activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în anul 2015.

           6) Aprobarea  cotizaţiilor  de  membru   al  Camerei   de   Comerţ      şi Industrie a judeţului Dolj pe anul 2015.

           7) Alegerea celui de al 17-lea membru al Colegiului de Conducere al C.C.I. jud. Dolj, ca urmare a vacantării unui loc prin renunţarea SC MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL la calitatea de membru al Colegiului Camerei.

 

 1. a. Ia act de Informarea privind activitatea Curţii de Arbitraj Dolj în perioada aprilie 2012-aprilie 2015.                                                               b. Ia act de Adresa nr.370/20.04.2015 transmisă de domnii Gabriel Olteanu – Preşedinte al Curţii de Arbitraj Dolj şi Sevastian Cercel – Prim Vicepreşedinte al Curţii de Arbitraj Dolj de retragere din conducerea Curţii de Arbitraj Dolj.                                                    c. Ia act de Demisia din calitatea de membru al Curţii de Arbitraj Dolj a doamnei Lavinia Toma Tumbăr.                                                  d. Aprobă cu unanimitate de voturi amânarea într-o sesiune viitoare a alegerii membrilor Colegiului de Conducere a Curţii de Arbitraj Dolj şi a aprobării tabloului de arbitrii al Curţii de Arbitraj Dolj.                                                                                                                                      e. Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Vicepreşedinte Ioan Vigaru să realizeze o analiză comparativă a indicatorilor financiari pentru mandatul actual al Colegiului de Conducere al Curţii de Arbitraj Dolj şi mandatul anterior.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate a S.C. EXPOOLTENIA S.R.L. în 2014.
 2. Aprobă cu unanimitate de voturi Organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ

Secretar al Colegiului de Conducer         

 al C.C.I. a jud. Dolj

 Tereza Vladu Şuvaina

 

  Vizat pentru legalitate,

     cons. jur. Mihaela Şerban