Decizia Nr.2/25.06.2015

Decizia Nr.2/25.06.2015

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 25 iunie 2015, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – SC POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Popeci d-nei Cristina Nica;
 • C. CLĂDIREA PROIECT S.A. reprezentată de dl. Ciuciu Ion Constantin în calitate de administrator;
 • Membru – S.C. AZALIS S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Cristi Berceanu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Silviu Cîrstea;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicite emisă de dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Drăgan;
 • Membru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentată de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de d-na Ludmila Toader;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Maria Alniţi;
 • Membru – S.C. REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Virgil Fira;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-nei Denisa Gae;
 • Membru – Societatea Comercială pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj, reprezentată de dl. Bonciog Florin Gabriel

in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Relaţii cu Membrii

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

           1.  a. Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea de acte adiţionale la contractele de credit 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro şi nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, aflate în derulare cu GARANTI BANK SA privind prelungirea scadenţei dobânzilor şi a perioadei de graţie acordate pentru aceste credite;

b. Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Gabriel Cătălin Vlăduţ – Preşedinte al C.C.I. Dolj, pentru a angaja în mod legal Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, pe toată perioada mandatului său de preşedinte, valabil până la 11 aprilie 2016, prin semnarea oricăror acte adiţionale la contractele de credit şi la contractele de ipotecă aferente acestora aflate în derulare cu GARANTI BANK SA, precum şi prin semnarea tuturor cererilor şi documentelor solicitate de banca GARANTI BANK SA, necesare aducerii la îndeplinire a obligaţiilor CCI Dolj rezultate din contractele de credit încheiate cu aceasta;

c. Aprobă cu unanimitate de voturi menţinerea garanţiilor puse la dispoziţia GARANTI BANK SA în vederea garantării obligaţiilor de rambursare a creditelor obţinute: contracte de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro şi nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, astfel:

– contract de garanţie imobliară aferent contractului de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, prin care s-a instituit ipotecă de rang I (întâi) şi interdicţiile de înstrăinare, grevare, comasare, dezmembrare, închiriere, construire şi demolare în favoarea GARANTI BANK SA, constând în: teren intravilan în suprafaţă totală de 963 mp din actele de proprietate şi 987 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Brestei nr. 21, jud. Dolj pe care se află construcţia C1 – clădire birouri, cu regim de înălţime S+D+P+3E, având suprafaţa construită de 461,77 mp, având număr cadastral provizoriu 19335, înscris în Cartea Funciară individuală nr. 42459 a localităţii Craiova, proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj,

– contract de gaj nr. 4812/11.05.2009 aferent contractului de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, prin care s-a constituit în favoarea GARANTI BANK SA o garanţie reală mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente deschise de CCI Dolj la GARANTI BANK SA,

– contract de garanţie imobliară aferent contractului de credit nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro, prin care s-a instituit ipotecă de rang II (doi) şi interdicţiile de înstrăinare, grevare, comasare, dezmembrare, închiriere, construire şi demolare în favoarea GARANTI BANK SA, constând în: teren intravilan în suprafaţă totală de 963 mp din actele de proprietate şi 987 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Brestei nr. 21, jud. Dolj pe care se află construcţia C1 – clădire birouri, cu regim de înălţime S+D+P+3E, având suprafaţa construită de 461,77 mp, având număr cadastral provizoriu 19335, întabulta în Cartea Funciară nr. 42459 a localităţii Craiova, proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj,

– contract de ipotecă mobiliară nr. 6226/24.12.2012 aferent contractului de credit nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro, prin care s-a constituit în favoarea GARANTI BANK SA o ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente deschise de CCI Dolj la GARANTI BANK SA,

– contract de ipotecă mobiliară nr. 20960/29.08.2013 aferent contractului de credit nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, prin care s-a constituit în favoarea GARANTI BANK SA o ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente deschise de CCI Dolj la GARANTI BANK SA.

 1. Ia act de Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în perioada 07.05.2015- 24.06.2015.
 1. Ia act de înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri din Oltenia.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ

 

Secretar al Colegiului de Conducere al C.C.I. a jud. Dolj

Tereza Vladu Şuvaina

   

Vizat pentru legalitate,

cons. jur. Mihaela Şerban