Decizia Nr.3/07.04.2016

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 7 aprilie 2016, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. CLĂDIREA PROIECT S.A. reprezentată de dl. Cristian Dobre;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – SC POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
 • Membru – S.C. AZALIS S.R.L., reprezentată de dl. Cristi Berceanu;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Lucian Scarlat;
 • Membru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentată de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-rei Alexandra Fira;
 • Membru – NETROM SRL, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. In’t Veld Adrian Johan d-nei Camelia Litoiu
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – S.C. REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Gabriel Vlăduţ;

în prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri şi Expoziţii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1.  Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în perioada 04.01.2016-31.03.2016.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Rezultatele inventarierii patrimoniului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj la 31.12.2015.
 1. 1. Avizează cu unanimitate de voturi Propunerea de modificare a Art. 25 pct. 2 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj: „Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre membrii Camerei care îndeplinesc condiţiile minime de 2 (doi) ani vechime şi cotizaţiile anuale achitate. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi”.

            2. Avizează cu majoritate de voturi Propunerea de modificare şi completare a Art. 26 pct.3 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj:

                    – „Art.26 pct. 3.1. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi, în caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.  

                                    pct. 3.2. În situaţii excepţionale, când este necesară, în decursul unei singure zile adoptarea unei decizii, în regim de urgenţă, de către Colegiul de Conducere privind o temă punctuală, votul se poate exprima pe e-mail sau fax, decizia adoptându-se cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui”.

 1. Materialele şi problemele ce urmează a fi înaintate spre dezbatere şi Aprobare în Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 7 aprilie 2016 – primul termen / Adunarea Generală din 14 aprilie 2016 – al doilea termen:

    4.1)  Avizează cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere pentru perioada 12.04.2012-31.03.2016.

    4.2) Avizează cu unanimitate de voturi Raportul privind Execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015.

    4.3) a) Avizează cu unanimitate de voturi Raportul de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT privind activitatea desfăşurată de la Adunarea Generală a membrilor CCI Dolj din 07.05.2015.

             b) Avizează cu unanimitate de voturi Propunerea de descărcare de gestiune.

    4.4) a) Avizează cu unanimitate de voturi Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.

             b) Avizează cu unanimitate de voturi Propunerea ca indemnizaţia Preşedintelui C.C.I. Dolj să fie de 1000 Euro/lună şi indemnizaţia membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului să fie de 100 Euro/şedinţă ordinară. Indemnizaţiile vor fi acordate, cu condiţia existenţei resurselor financiare ale Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

    4.5) Avizează cu unanimitate de voturi Obiectivele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru perioada 2016-2017.

          4.6) a) Avizează cu unanimitate de voturi modificarea Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

                   b) Avizează cu unanimitate de voturi Propunerea de modificare a cotizaţiilor de membru, după cum urmează:

„Firmele membre vor stabili anual valoarea cotizaţiei pe care o vor plăti, în funcţie de un pachet de servicii şi facilităţi ales de către acestea, respectiv:

a. Societăţi comerciale, filiale, sucursale:

 • Nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei,
 • Nivel 2 (membru de “bronz”) – 600 lei
 • Nivel 3 (membru de “argint”) – 1.200 lei
 • Nivel 4 (membru de “aur”) – 2.400 lei
 • Nivel 5 (membru de “platină”) – minim 4.000 lei,

b. Asociaţii, fundaţii, institute bugetare, institute de cercetări, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale – nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei,

c. Sucursale de bănci şi de societăţi de asigurare – în funcţie de nivelul dorit, dar nu mai mic de nivel 3 (membru de “argint”).

Membrii Camerei vor beneficia de participare gratuită la întâlnirile de afaceri, seminarii, workshopuri şi de tarife preferenţiale la alte acţiuni organizate de CCI Dolj (cursuri, s.a.), până la nivelul cuantumului cotizaţiei achitate şi de reducere a tarifului de participare la târgurile de profil. La fiecare început de an, managementul firmei alege un pachet de servicii şi cotizaţia care trebuie achitată în cursul anului calendaristic. Firmele membre beneficiază în mod gratuit, în fiecare an, de catalogul Topul Firmelor Dolj. Membrii Camerei vor primi un card cu o anumită culoare, în funcţie de nivelul ales. Pe baza acestui card, firmele membre C.C.I. Dolj îşi vor acorda între ele discount-uri la achiziţia de produse şi/ sau servicii”.

         c) Avizează cu unanimitate de voturi punctul de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj din 7 aprilie 2016-primul termen/ 14 aprilie 2016-al doilea termen, Selectarea firmei de audit pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020, cu condiţia ca oferta firmei care va fi selectată pentru realizarea auditului financiar să nu depăşească 5000 de lei (fără T.V.A.)/an.

          4.7)  a) Aprobă cu unanimitate de voturi ca pct. 7. a) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj („alegerea membrilor Colegiului de Conducere pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020”) să se înlocuiască cu „Prelungirea cu un an a mandatului membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”.

b) Aprobă cu unanimitate de voturi ca 7. b) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj („alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu un an a mandatului Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”).

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Informarea privind activitatea Curţii de Arbitraj Dolj în perioada aprilie 2015-aprilie 2016.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate a EXPOOLTENIA S.R.L. în perioada aprilie 2015-aprilie 2016.
 1. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către ALL INSTAL S.R.L. şi TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
 1. Ia act de Informarea privind stadiul proceselor cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind proiectul „Centrul Expoziţional Transfrontalier”.

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ

Secretar al Colegiului de Conducere

   al C.C.I. a jud. Dolj

 Tereza Vladu Şuvaina

 Vizat pentru legalitate,

cons. jur. Mihaela Şerban