DECIZIE nr. 3/11.07.2017

Decizia Nr. 3/11.07.2017

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 11 iulie 2017, ora 11.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu – reprezentant EUROGENETIC;
 • Membru – INAS, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ciolofan d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – PRIMASERV, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Glăvan Ancuţa d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru –REDAC, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Marcel Scărlătescu d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu;
 • Membru – AZALIS, reprezentat prin dl. Cristi Berceanu;
 • Membru –PARC TURISM, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – MOVIPLAST, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Virgil Fira doamnei Alexandra Fira;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – POLICOLOR EXIM, reprezentat prin dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – IPACIFATT CRAIOVA, reprezentat prin dl. Gabriel Vlăduţ;

 

in prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic şi a d-nei Marinela Drăgan – Departament Relaţii cu Membri

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E

 

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, raportul privind activitatea Camerei Dolj desfăşurată în perioada 21 aprilie – 10 iulie 2017 – conform art. 27, pct 9 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. Ia act de informarea privind situaţia generată de contractele de credit încheiate cu Garanti Bank.
 1. Ia act de informarea privind procesul cu Ministerul Dezvoltării Regionale referitor la proiectul Centrul Expoziţional Transfrontalier.
 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, un tarif pentru emiterea certificatului de origine a mărfii în sumă de 365 lei (la care se adaugă TVA) pentru societăţile comerciale nemembre ale Camerei si în sumă de 300 lei pentru societăţile comerciale membre ale Camerei (la care se adaugă TVA); societăţile membre vor beneficia de tariful de 300 lei cu condiţia achitării cotizaţiei anuale la zi – conform art. 27, pct 17 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. Dezbate şi ia act de informarea privind strategia de atragere şi implicare a membrilor C.C.I. Dolj.
 1. Aprobă realizarea de către personalul Camerei de Comerţ a unei analize în urma căreia să se propună membrilor Colegiului de Conducere mai multe variante de nivel de cotizaţii şi să se voteze şi aprobe ulterior, prin e-mail, un mod de calcul al cotizaţiilor.
 1. Dezbate şi ia act de propunerea de constituire a unui Consiliu Consultativ în cadrul C.C.I. Dolj.
 1. Dezbate şi ia act de propunerea de înfiinţare a funcţiei onorifice de Consilier al Preşedintelui C.C.I. Dolj.
 1. Dezbate şi ia act de Strategia de comunicare a C.C.I. Dolj: DESCHIDERE ŞI TRANSPARENŢĂ.
 1. Se supune dezbaterii şi se aprobă propunerea unui singur Vicepreşedinde şi alege, cu unanimitate de voturi, dintre membrii Colegiului de Conducere, vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în persoana domnului Cristi Berceanu – reprezentant AZALIS conform art. 27, pct 2 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. Validează, cu unanimitate de voturi, dobandirea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele C.C.I. Dolj, a firmelor SC Turculeanu şi Asociaţii (nivel PLATINUM) şi Kroncolor SRL (nivel BRONZ)– conform art. 27, pct. 18 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. a. Aprobă, cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere, conform art. 27, pct. 21 din statutul C.C.I. Dolj, retragerea calităţii de reprezentant al asociatului unic Camera de Comerţ şi Industrie Dolj a d-lui Vlăduţ Gabriel Cătălin din cadrul SC EXPOOLTENIA SRL şi înlocuirea cu dl. Diaconu Laurenţiu Florin– Director General în cadrul Camerei de Comerţ.

    Se numeşte reprezentant al asociatului unic şi administratorului Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj dl. Diaconu Laurenţiu Florin, CNP 1820615160041, născut la data de 15.06.1982, în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. A. I. Cuza nr. 9, bl. 156apt, sc. 6, ap. 3, jud. Dolj, cetăţean român, posesor al C.I. seria DZ nr. 022170, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 22.07.2014, pentru o perioadă de 4 ani.

 

b. Se mandatează dl. Vlăduţ Gabriel pentru a reprezenta Camera de Comerţ şi Industrie Dolj în cadrul Asociaţiei pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri din Oltenia, în calitatea acesteia de membru fondator al asociaţiei.

       Mandatul îi este acordat d-lui Gabriel Vlăduţ pentru şi până la finalizarea proiectului „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian Bulgarian cross border area” – nr. proiect 15.3.1.017, în cadrul programului INTERREG V-A Romania Bulgaria – Co-Financing Contract No. 3260/13.01.2016 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, în care Asociaţia este partener.

 

 1. Se dezbate şi se ia act de intenţia d-lui Preşedinte Dragoş Troanţă R. Turculeanu de a introduce acţiuni în pretenţii împotriva datornicilor C.C.I. Dolj pentru recuperarea debitelor restante (reprezentând chirii sau cotizaţii ale membrilor, inclusiv cei excluşi în anii anteriori).

 

 

PREŞEDINTE,

 Dr. Dragoş Troanţă R. Turculeanu

  

 

Avizat,

 Cons. Juridic

Mihaela Şerban