Decizia Nr. 2/25.02.2016

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 25 februarie 2016, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – S.C. CLĂDIREA PROIECT S.A. reprezentată de dl. Cristian Dobre;
 • Membru – S.C. AZALIS S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Cristi Berceanu d-lui Mincă Lucian;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-nei Claudia Răţoiu;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova reprezentată de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-nei Alexandra Fira;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – S.C. REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-nei Alexandra Fira;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-nei Denisa Gae;
 • Membru – NETROM SRL, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. In’t Veld Adrian Johan d-nei Camelia Litoiu

in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Relaţii cu Membrii, d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. a. Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea de acte adiţionale la contractele de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro şi nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, aflate în derulare cu Garanti Bank SA privind prelungirea scadenţei dobânzilor şi a perioadei de graţie acordate pentru aceste credite;

b. Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Gabriel Cătălin Vlăduţ – Preşedinte al CCI Dolj, să semneze acte adiţionale, în aceleaşi condiţii şi format ca şi actele precedente semnate în luna iunie 2015, la contractele de credit şi la contractele de ipotecă aferente acestora, aflate în derulare cu Garanti Bank SA.

c. Aprobă cu unanimitate de voturi menţinerea garanţiilor puse la dispoziţia GARANTI BANK SA în vederea garantării obligaţiilor de rambursare a creditelor obţinute: contracte de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro şi nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, astfel:

contract de garanţie imobiliară aferent contractului nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, prin care s-a instituit ipotecă de rang I (întâi) şi interdicţiile de înstrăinare, grevare, comasare, dezmembrare, închiriere, construire şi demolare în favoarea Garanti Bank SA, constând în: teren intravilan în suprafaţă totală de 963 mp din actele de proprietate şi 987 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Brestei nr. 21, jud. Dolj pe care se află construcţia C1 – clădire birouri, cu regim de înălţime S+D+P+3E, având suprafaţă construită de 461,77 mp, având număr cadastral provizoriu 19335, înscris în Cartea Funciară individuală nr. 42459 a localităţii Craiova, proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj;

– contract de gaj nr. 4812/11.05.2009 aferent contractului de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, prin care s-a constituit în favoarea Garanti Bank SA o garanţie reală mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente deschise de CCI Dolj la Garanti Bank SA;

contract de garanţie imobiliară aferent contractului nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro prin care s-a instituit ipotecă de rang II (doi) şi interdicţiile de înstrăinare, grevare, comasare, dezmembrare, închiriere, construire şi demolare în favoarea Garanti Bank SA, constând în: teren intravilan în suprafaţă totală de 963 mp din actele de proprietate şi 987 mp din măsurători, situat în Craiova, str. Brestei nr. 21, jud. Dolj pe care se află construcţia C1 – clădire birouri, cu regim de înălţime S+D+P+3E, având suprafaţa construită de 461,77 mp, având număr cadastral provizoriu 19335, înscris în Cartea Funciară individuală nr. 42459 a localităţii Craiova, proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj;

– contract de ipotecă mobiliară nr. 6226/24.12.2012 aferent contractului de credit nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro, prin care s-a constituit în favoarea Garanti Bank SA o ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente deschise de CCI Dolj la Garanti Bank SA;

– contract de ipotecă mobiliară nr. 20960/29.08.2013 aferent contractului de credit nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, prin care s-a constituit în favoarea Garanti Bank SA o ipotecă mobiliară asupra tuturor disponibilităţilor băneşti prezente şi viitoare aflate în conturile curente deschise de CCI Dolj la Garanti Bank SA;

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Gabriel Cătălin Vlăduţ – Preşedinte al CCI Dolj, pentru a negocia cu Garanti Bank SA, după semnarea actelor adiţionale la contractele aflate în derulare privind prelungirea scadenţei dobânzilor şi a perioadei de graţie acordate pentru aceste credite, scăderea nivelului dobânzilor existente la creditele aflate în derulare şi semnarea de acte adiţionale pentru cesionarea creanţelor din contractele de închiriere având ca obiect imobilul CCI Dolj în limita a 4.845 euro.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ