HOTĂRÂREA nr. 1

HOTĂRÂREA nr. 1
a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi
Industrie a judeţului Dolj din 14 aprilie 2016

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită la 14 aprilie 2016 în şedinţă ordinară – la a doua convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

1) Ia act de propunerile formulate de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj de modificare a Ordinei de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj:
– pct. 7. a) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj – „alegerea membrilor Colegiului de Conducere pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu un an a mandatului membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”;
– pct. 7. b) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj – „alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu un an a mandatului Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”.
2) Ia act de propunerile formulate de reprezentantul PARC-TURISM S.A. de modificare a Ordinei de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj:
– pct. 7. a) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj – „alegerea membrilor Colegiului de Conducere pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu două luni a mandatului membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”;
– pct. 7. b) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj – „alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu două luni a mandatului Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”.
3) a) Aprobă cu majoritate de voturi ca:
– pct. 7. a) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj – „alegerea membrilor Colegiului de Conducere pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu un an a mandatului membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”;
– pct. 7. b) de pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj – „alegerea Preşedintelui C.C.I. Dolj pentru perioada aprilie 2016-aprilie 2020” să se înlocuiască cu „Prelungirea cu un an a mandatului Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj”.
4) Ia act de propunerea formulată de reprezentantul PARC-TURISM S.A. de completare a Ordinei de zi a Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj:
– pct.8 Diverse: Luarea în discuţie a relaţiilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj cu Camera de Comerţ şi Industrie a României.

2.  Aprobă cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 14 aprilie 2016, aşa cum a fost modificată şi completată în cadrul şedinţei Adunării Generale a Membrilor C.C.I. Dolj.

Aprobă cu majoritate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I.
Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 12.04.2012 – 31.03.2016.

4. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli – bilanţul pe anul 2015.

5. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT SRL privind activitatea desfăşurată de la ultima adunare generală din 07.05.2015.
b) Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune.

6. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.
b) Aprobă cu unanimitate de voturi ca nivelul indemnizaţiei Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj să fie de 1000 Euro/ lună.
c) Aprobă  cu  unanimitate  de  voturi  ca  nivelul indemnizaţiilor Vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului să fie de 100 Euro/ şedinţă ordinară. Indemnizaţiile vor fi acordate, cu condiţia existenţei resurselor financiare ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
7.  Aprobă cu unanimitate de voturi obiectivele generale ale activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioda 2016-2017.

8. a) 1) Aprobă cu unanimitate de voturi Propunerea de modificare a Art. 25 pct. 2 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj: „Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre membrii Camerei care îndeplinesc condiţiile minime de 2 (doi) ani vechime şi cotizaţiile anuale achitate. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi”.
2) Aprobă cu unanimitate de voturi Propunerea de modificare şi completare a Art. 26 pct.3 din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj:
– „Art.26 pct. 3.1. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi, în caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.
pct. 3.2. În situaţii excepţionale, când este necesară, în decursul unei singure zile adoptarea unei decizii, în regim de urgenţă, de către Colegiul de Conducere privind o temă punctuală, votul se poate exprima pe e-mail sau fax, decizia adoptându-se cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui”.
3) Aprobă cu unanimitate de voturi Propunerea de modificare a Art. 10 lit.c) din Statutul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj:
– „Art.10 Obligaţiile membrilor: lit.c) să achite cotizaţia în cuantumul aprobat de către Adunarea Generală”.

b) Aprobă cu unanimitate de voturi Modificarea cotizaţiilor de membru, după cum urmează:
„Firmele membre vor plăti, în funcţie de un pachet de servicii şi facilităţi ales de către acestea, respectiv:
Societăţi comerciale, filiale, sucursale:
Nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei,
Nivel 2 (membru de “bronz”) – 600 lei,
Nivel 3 (membru de “argint”) – 1.200 lei,
Nivel 4 (membru de “aur”) – 2.400 lei,
Nivel 5 (membru de “platină”) – minim 4.000 lei;
Asociaţii, fundaţii, institute bugetare, institute de cercetări, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale – nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei;
Sucursale de bănci şi de societăţi de asigurare – în funcţie de nivelul dorit, dar nu mai mic de nivel 3 (membru de “argint”).
Membrii Camerei vor beneficia de participare gratuită la întâlnirile de afaceri, seminarii, workshopuri şi de tarife preferenţiale la alte acţiuni organizate de CCI Dolj (cursuri, s.a.), până la nivelul cuantumului cotizaţiei achitate şi de reducere a tarifului de participare la târgurile de profil. La fiecare început de an, managementul firmei alege un pachet de servicii şi cotizaţia care trebuie achitată în cursul anului calendaristic. Firmele membre beneficiază în mod gratuit, în fiecare an, de catalogul Topul Firmelor Dolj. Membrii Camerei vor primi un card cu o anumită culoare, în funcţie de nivelul ales. Pe baza acestui card, firmele membre C.C.I. Dolj îşi vor acorda între ele discount-uri la achiziţia de produse şi/ sau servicii”.

c) Aprobă cu unanimitate de voturi ca CIEL AUDIT CONSULTING SRL să asigure serviciile de audit financiar pentru perioada aprilie 2016 – aprilie 2020.

9. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Prelungirea cu un an a mandatului membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj.
b) Aprobă cu unanimitate de voturi Prelungirea cu un an a mandatului Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj.

10.  Aprobă cu unanimitate de voturi Mandatarea Domnului Preşedinte Gabriel Cătălin Vlăduţ să soluţioneze relaţiile cu Camera de Comerţ şi Industrie a României privind litigiul aflat pe rolul instanţei.
PREŞEDINTE,     SECRETARIATUL TEHNIC,

Gabriel VLĂDUŢ    Tereza VLADU ŞUVAINA, C.C.I. DOLJ

Mihaela ŞERBAN, C.C.I. DOLJ
Marian Cătălin ADAM,
CORIDOR FINANCIAL SRL
Vizat pentru legalitate,