Propunere modificare Statut CCI Dolj

 

– 2017 –

                                   

STATUTUL

CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

A JUDEŢULUI DOLJ

    

CAPITOLUL I

 

Art. 1. Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, denumită în continuare Camera DOLJ, este organizată şi funcţionează potrivit prezentului statut, întocmit în temeiul Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor Statutului – Cadru al camerelor judeţene adoptat de Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 27.12.2007 17.04.2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. Camera DOLJ este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.

Camera DOLJ va promova interesele membrilor săi pentru dezvoltarea comerţului, industriei, agriculturii, serviciilor şi a tuturor celorlalte ramuri economice în scopul dezvoltării unui mediu de afaceri favorabil.

Art. 3. Camera DOLJ este înfiinţată din iniţiativa comercianţilor şi a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 799 din 23 iulie 1990, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 9 mai 1992,  prin care a fost recunoscută.

Camera DOLJ este continuatoarea şi succesoarea de drept a Camerei de Comerţ Craiova înfiinţată la 3 iulie 1865 în baza Legii din 30 septembrie 1864, publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 2-14 octombrie 1864 şi a Decretului domnesc nr. 1363 din 15 octombrie 1864, publicat în Monitorul Oficial din 16/28 octombrie – acte promulgate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza – şi desfiinţată prin Decretul nr. 74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al Republicii Populare Române din 25 februarie 1949.

Art. 4. Camera DOLJ este persoană juridică cu sediul în municipiul Craiova, strada  Brestei, nr. 21, judeţul Dolj.

Camera DOLJ poate constitui sucursale, birouri sau sedii secundare în alte oraşe sau municipii din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate, în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri.

Camera DOLJ stabileşte în condiţiile legii şi ale statutului, raporturi de cooperare, asociere sau afiliere cu celelalte camere constituite în teritoriul istoric al provinciei Oltenia, în ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate.   

Art. 5. Elementele de identitate vizuală a Camerei DOLJ cuprind simbolul şi denumirea specifică şi întrunesc caracteristicile comune specifice Sistemului Camerelor de Comerţ aşa cum sunt acestea descrise în Anexa 1.

 

CAPITOLUL II

ATRIBUŢIILE  CAMEREI  DOLJ

 

Art. 6. Camera DOLJ poate îndeplini, în afara atribuţiilor principale obligatorii prevăzute în art.  4 din Legea camerelor de comerţ din România, şi următoarele atribuţii:

 1. reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţiile similare din străinătate;
 2. încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
 3. sprijină autorităţile administraţiei   publice  judeţene   şi   locale,  precum   şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public – privat;
 4. sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei DOLJ, cu acestea din urmă întreţinând relaţii de colaborare şi cooperare;
 5. prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
 6. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
 7. colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
 8. elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii/judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
 9. pune la dispoziţia Guvernului şi a autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
 10. elaborează anual un raport privind starea economiei judeţene;
 11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
 12. realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
 13. asigură informaţii privind programele europene, surse de finanţare şi oferte de participare în programe internaţionale;
 14. asigură servicii de informare, asistenţă şi consultanţă tehnologică;
 15. organizează şi administrează baze de date privind activitatea comercială şi structura comercianţilor şi furnizează, la cerere, date cu privire la partenerii de afaceri, produse şi servicii de piaţă, preţuri, concurenţă, evoluţii, bonitatea firmelor, etc;
 16. asigură organizarea, înregistrarea, examinarea şi certificarea formării profesionale şi a competenţelor profesionale, în condiţiile legii;
 17. asigură asistenţă privind surse de finanţare şi oferte de participare în programele internaţionale;
 18. asigură servicii de asistenţă pentru obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 19. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, în interesul comunităţii de afaceri, inclusiv prin creşterea vizibilităţii acestei activităţi şi realizarea reţelelor de cercetare;
 20. organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în ţară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
 21. desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
 22. organizează, singură sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar, precum: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;
 23. organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
 24. prestează servicii desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi, constituie servicii de asistenţă pentru înregistrarea în vederea înfiinţării / autorizării comerciantului şi înregistrării în registrul comerţului, desfăşurând următoarele activităţi:
 • îndrumarea pentru completarea corectă a formularelor necesare elaborării şi/sau modificării actelor constitutive ale comercianţilor cererii de înregistrare a formularelor;
 • obţinerea rezervării denumirii firmei;
 • pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;
 • tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social/profesional;
 • proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
 • redactarea actului constitutiv şi a actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului;
 • obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
 • prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
 • obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
 • depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la altă instituţie stabilită prin acte normative;
 • depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la registrul comerţului la biroul unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în  Registrul Comerţului.
 1. organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale aplicabile în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
 2. activitatea Tribunalului Arbitral Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera Dolj se desfăşoară sub îndrumarea metodologică a Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională adaptat la specificul necesităţilor Camerei Dolj şi aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei;
 3. ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
 4. ţine întocmeşte evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel judeţean;

ţine registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;

 1. realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor agenţilor economici în exercitarea activităţii lor; desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
 2. întocmeşte o evidenţă proprie a comercianţilor societăţilor, sub denumirea de Catalogul Firmelor; înscrierea în aceasta se face conform Normelor unitare aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale la solicitarea societăţilor, iar comercianţii înregistraţi la registrul comerţului se înscriu în catalogul firmelor întocmit de Camera Dolj.
 3. participă cu informaţii proprii la formarea şi actualizarea Sistemului Naţional de Informaţii de Afaceri;
 4. eliberează, pentru societăţile care au sediul social în judeţul Dolj, certificate de origine a mărfurilor pentru mărfurile româneşti, certificate preferenţiale vamale şi carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
 5. sprijină comercianţii agenţii economici în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
 6. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
 7. avizează modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru comerţul internaţional;
 8. certifică, la cerere, existenţa şi obiectul de activitate al comercianţilor societăţilor, precum şi semnăturile persoanelor care îi reprezintă în mod valabil semnătura reprezentanţilor legali ai acestora;
 9. avizează existenţa cazurilor de  forţă majoră  şi  influenţa  acestora  asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
 10. organizează, în exclusivitate, Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
 11. publică Buletinul Oficial al Camerei DOLJ şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;
 12. dezvoltă cu partenerii din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
 13. înfiinţează, singură sau cu partenerii din domeniul public şi/sau privat, entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
 14. asigură servicii specifice în domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, precum şi servicii conexe acestui domeniu;
 15. furnizează servicii de mediere a muncii, servicii de consiliere şi de formare profesională pentru dezvoltarea capacităţilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi orice alte activităţi care duc la creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea uni loc de muncă;
 16. identifică şi inventariază nevoile companiilor şi asigură reprezentarea intereselor acestora, în colaborare cu alte organizaţii reprezentative ale oamenilor de afaceri;
 17. acordă consultaţii, îndrumare şi asistenţă operaţională pentru firme şi alte organizaţii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică şi organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor şi alte probleme financiare; obiective şi strategii de marketing; planificare, şi politici privind resursele umane; strategii de compensare şi pensionare; planificarea producţiei şi planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice cu privire la: proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultanţă şi asistenţă acordată firmelor şi serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă şi control, managementul informaţiei etc
 18. furnizează servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (informare şi consiliere profesională, medierea muncii), în condiţiile legii;
 19. furnizează servicii de coaching şi mentorat în scopul stimulării iniţiativelor antreprenoriale prin activităţi de training şi de evaluare a compentenţelor antreprenoriale, manageriale şi a capacităţii de a planifica şi gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor individuale şi organizaţionale;
 20. îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.

Art. 7. Atribuţiile Camerei DOLJ pot fi realizate direct sau prin entităţile cu sau fără personalitate juridică create în acest sens.

Art. 71 . (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 335/2007 şi a prevederilor prezentului statut, Camerele judeţene, atât în relaţiile dintre ele, cât şi în mod direct, au obligaţia să evite orice acte de concurenţă neloială.

(2) Realaţiile dintre Camerele judeţene sunt guvernate de principiul teritorialităţii, principiul cooperării, principiul transparenţei, principiul îndeplinirii cu bună-credinţă a atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin, principiul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre ele.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII CAMEREI DOLJ

 

Art. 8. Membrii Camerei DOLJ pot fi:

 1. Membri individuali:
 2. a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi la registrul comerţului, indiferent de domeniul de activitate;
 3. b) sucursale, reprezentanţe ale unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără personalitate juridică, înregistrate la registrul comerţului.
 4. Membri colectivi:
 5. a) filiale ale camerelor de comerţ bilaterale;
 6. b) asociaţii profesionale;
 7. c) organizaţii patronale.

III. Membri onorifici:

 1. a) cadre didactice;
 2. b) oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială;
 3. c) personalităţi ale vieţii publice.

 

 1. Membru supleant fără drept de vot: Preşedintele Curţii de Arbitraj Dolj – introdus de CCI Dolj în 2016 – nu apare in statutul cadru

Art. 9. Drepturile membrilor

(1) Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.

(2) Membrii onorifici au drept de vot consultativ.

(3) Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei DOLJ din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratorii – delegaţi, directorii societăţii, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja persoanele împuternicite să angajeze societatea, organizaţia sau asociaţia, sau orice membru desemnat de către orice persoană desemnată de Adunarea Generală a Asociaţilor/Acţionarilor/Membrilor sau de către Consiliul de Administraţie/Consiliul Director, cu procură specială, şi se pierde odată cu încetarea situaţiei calităţii pe care persoanele o au în entităţile juridice respective sau la încetarea mandatului special.

Art. 10. Membrii Camerei Dolj pot avea, în afara drepturilor prevăzute în art. 9 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele drepturi:

 1. să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor dacă numărul membrilor Camerei Dolj este de peste 500, la data convocării Adunărilor Generale pe secţiunile Camerei;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei DOLJ conform prevederilor statutare;
 3. să beneficieze, în condiţiile legii şi ale statutului, de toate serviciile oferite de Camera DOLJ;
 4. să participe, prin asociere sau subscripţie, la constituirea de către societăţile înfiinţate de Camera DOLJ a unor entităţi, societăţi şi agenţii, având drept scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
 5. să sesizeze Camera DOLJ despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
 6. să sesizeze Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei DOLJ;
 7. să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii Camerei DOLJ;
 8. să solicite şi să primească sprijinul Camerei Dolj, în limita atribuţiilor legale şi statutare ale acesteia, în rezolvarea problemelor care privesc interesele generale ale agenţilor economici, în vederea apărării şi promovării acestor interese.

să participe la adunările generale ale Camerei DOLJ, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează economia judeţului sau bunul mers al Camerei;

 să beneficieze de protecţia activităţii lor în condiţiile legii şi ale statutului;

să aibă prioritate în participarea la cursuri privind formarea şi specializarea profesională, conferinţe, colocvii şi alte acţiuni organizate ale Camerei DOLJ;

Art. 11. Obligaţiile membrilor:

 1. a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului Camerei DOLJ, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale Camerei DOLJ;
 2. b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei DOLJ şi să nu aducă, prin acţiunile lor, prejudicii materiale organizaţiei;
 3. c) să achite cotizaţia în cuantumul aprobat de către Adunarea Generală;
 4. d) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii şi a uzanţelor;
 5. e) să furnizeze informaţiile şi documentele stabilite prin lege sau solicitate de Camera DOLJ, pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia;
 6. f) să evite orice act de concurenţă neloială;
 7. g) să iniţieze moţiuni de cenzură în condiţiile prezentului statut.

Art. 12. Obţinerea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru al Camerei DOLJ se obţine prin cererea de aderare, conform prevederilor prezentului statut.

(2) Calitatea de membru individual sau colectiv al Camerei DOLJ  se obţine prin aprobarea şi validarea cererii de aderare, plata taxei de înscriere în maxim 30 zile de la primirea comunicării privind validarea aprobării cererii de aderare şi plata cotizaţiei pe anul în curs. Calitatea de membru se demonstrează cu un înscris eliberat de Camera Dolj, imediat după îndeplinirea condiţiilor de mai sus. Neplata taxei de înscriere în termenul precizat mai sus, conduce la neacordarea calităţii de membru.

Calitatea de membru al camerei judeţene de la sediul principal al persoanei juridice sau de la domiciliul persoanei fizice, după caz, nu este incompatibilă cu calitatea de membru al oricărei alte Camere judeţene, dar este o condiţie necesară.

 1. calitatea de membru onorific se obţine prin acceptarea de către personalitatea vizată a propunerii făcute de Colegiul de Conducere al Camerei DOLJ, la iniţiativa oricărei persoane fizice sau juridice;
 2. persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în afara judeţului Dolj pot deveni membri ai Camerei DOLJ cu condiţia de a fi membri ai Camerei judeţene de la locul domiciliului sau al sediului social, după caz.

Art. 13. Nu pot fi membri ai Camerei DOLJ: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  pentru fapte cu caracter comercial.

Art. 14. Pierderea calităţii de membru

(1) Membrii Camerei DOLJ pierd această calitate prin:

 1. a) neplata cotizaţiei anuale;
 2. b) renunţarea la calitatea de membru;
 3. c) nerespectarea prevederilor statutare;
 4. d) dizolvarea persoanei juridice în condiţiile legii;
 5. e) afectarea prerogativelor Camerei Dolj;
 6. f) organizarea de activităţi de concurenţă neloială Camerei Naţionale, Camerelor Judeţene şi camerelor de comerţ bilaterale
 7. g) decesul persoanei fizice.

(2) Pierderea calităţii de membru se decide/se constată de către Preşedinte şi se validează de Colegiul de Conducere al Camerei DOLJ. Decizia poate fi contestată la prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act, se dezbate şi se ia o hotărâre definitivă. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea aceluiaşi organ de conducere care a hotărât excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere şi cu plata din nou a taxei de înscriere.

Art. 14 1. Suspendarea calităţii de membru

(1) În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă calitatea de membru în perioada respectivă. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile înscrise în art. 10 şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.

Art. 15.

(1) Organele de conducere ale Camerei DOLJ sunt cele prevăzute în art.15 lit. a) şi b) din Legea Camerelor de Comerţ din România, respectiv:

 1. Adunarea Generală sau Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor, după caz, care se întruneşte în şedinţe şi adoptă hotărâri;
 2. organele de conducere alese:

b.1. Preşedintele care emite dispoziţii

b.2. Colegiul de Conducere, care se întruneşte în sesiuni şi adoptă decizii;

 1. organul de conducere executiv al Camerei DOLJ este Consiliul Director, condus de Directorul General.organele de conducere executive: Secretarul General/Directorul General şi alte organe de conducere specifice aparatului executiv, care pot fi, după caz, Directorul executiv, Directorul, Şeful de serviciu, de birou sau de compartiment etc, numite în conformitate cu prevederile statutului propriu şi ale Codului Muncii.

(2) Dispoziţiile emise de Preşedinte se extind ca autoritate inclusiv asupra Consiliului Director (ai cărui membrii sunt nominalizaţi de către Preşedintele Camerei Dolj), care are rolul conferit de statutul Camerei Dolj, fiind organizat conform statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Dolj aprobat de Adunarea Generală a acesteia.

(3) Camera Dolj este organizată şi funcţionează pe baza organigramei proprii, conform unor repere unitare specifice Sistemului Cameral din România, aprobată de organele de conducere îndrituite confrom statutului Camerei Dolj.

Art. 16. Competenţele, atribuţiile şi răspunderile organelor de conducere ale Camerei DOLJ se stabilesc pe baza prezentului statut în conformitate cu prevederile Statutului – Cadru al Camerelor judeţene adoptat de Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 17.04.2018 şi în limitele prevăzute de Legea Camerelor de Comerţ din România.

Art. 17. Camera DOLJ poate fi organizată pe secţiuni.

 1. Secţiunile se organizează şi se constituie în funcţie de numărul total al membrilor şi de domeniile de activitate din economia judeţului Dolj.
 2. Membrii colectivi aparţin secţiunii specifice sectorului de activitate în care sunt organizaţi.
 3. Adunarea Generală a secţiunii are şi rolul de a desemna reprezentanţii secţiunii în Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor Camerei DOLJ.
 4. Totalitatea reprezentanţilor secţiunilor Camerei, alcătuiesc Adunarea Generală a Reprezentanţilor Camerei DOLJ.
 5. Norma de reprezentare în Adunarea Generală a Reprezentanţilor se stabileşte de către Colegiul de Conducere în funcţie de numărul membrilor Camerei.
 6. La data redactării prezentului statut, Camera DOLJ are următoarele secţiuni:

– secţiunea I – industrie – agricultură;

– secţiunea II – comercială;

– secţiunea III – prestări servicii;

– subsecţiunea – Membri onorifici.

În funcţie de creşterea numărului de membri şi de diversitatea activităţii economice a acestora, pot fi create noi secţiuni pe domenii distincte de activitate.

 

CAPITOLUL IV

ORGANELE DE CONDUCERE

ALE CAMEREI DOLJ

CAPITOLUL V

ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A. ADUNAREA GENERALĂ/ ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANŢILOR

 

Art.18.

 1. a) Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanţilor este organul suprem de conducere al Camerei DOLJ şi se compune din totalitatea membrilor săi la data convocării prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut sau din totalitatea reprezentanţilor secţiunilor;
 2. b) în situaţia în care numărul total al membrilor Camerei este mai mare de 500, la data convocării Adunării Generale (pe secţiuni), se convoacă Adunări Generale pe secţiuni, care, pe lângă avizarea materialelor ce urmează a fi supuse spre dezbatere Adunării Generale a Camerei, aleg reprezentanţii pentru aceasta, într-o normă de reprezentare stabilită de Colegiul de Conducere.

Art. 19.  Convocarea Adunării Generale

(1) Convocarea Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor ordinară se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

(2) Convocarea Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor extraordinară, se face cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

(3) Convocarea se va face prin două din următoarele mijloace: radio, televiziune, presă, scrisoare, fax, e-mail şi va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi. Convocarea se va face de către Preşedinte sau în lipsa/refuzul acestuia de către un vicepreşedinte la cererea a de către 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere sau a unei treimi din numărul membrilor Camerei.

(4) Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificările propuse, se vor afişa pe pagina Web a Camerei DOLJ.

Art.20.

(1) Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor individuali şi colectivi şi este condusă de Preşedintele Camerei DOLJ sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de Preşedinte. În condiţiile art.19(3), în care convocarea Adunării Generale se face de un vicepreşedinte la cererea a 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere sau a unei treimi din numărul membrilor Camerei, Adunarea Generală este condusă de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.

(2) Termenul reconvocării este de cel puţin 7 zile pentru Adunarea Generală Ordinară şi de cel puţin 3 zile pentru Adunarea Generală Extraordinară şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 19.

(3) Adunarea Generală este statutar constituită, în acest caz, cu oricare număr de membri prezenţi.

(4) Adunarea Generală se întruneşte anual în şedinţă ordinară sau ori de câte ori este necesar, în şedinţă extraordinară.

Art. 21. Procedura de vot.

 1. a) (1) Procedura de vot în Adunarea Generală a Camerei DOLJ urmează să respecte condiţia votului majoritar al membrilor sau reprezentanţilor prezenţi, respectă condiţia de cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi vot deschis sau opţional secret în celelalte cazuri. Hotărârile Adunării Generale a Camerei DOLJ se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor individuali şi colectivi prezenţi la momentul votului. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
 2. b) În cazul alegerilor de persoane când niciun candidat nu obţine jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate, se repetă procedura de vot cu cei clasaţi pe primele două locuri, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. (2) În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei Dolj.
 3. c) Înainte de deschiderea şedinţei Adunării Generale, Preşedintele Camerei DOLJ va cere secretariatului tehnic verificarea situaţiei prezenţei după lista nominală şi va comunica Adunării Generale rezultatele verificării.
 4. d) În condiţiile întrunirii cvorumului, Preşedintele Camerei DOLJ declară Adunarea Generală statutară şi trece la aprobarea şi dezbaterea ordinii de zi.

(3) Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale sunt consemnate în proces-verbal semnat de Preşedintele Camerei Dolj şi de secretarul de şedinţă.

Art. 22. Atribuţiile Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor:

 1. dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor Camerei DOLJ în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
 2. aprobă strategia, obiectivele şi programul de acţiuni ale Camerei Dolj
 3. 2. 3. stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei DOLJ;
 4. 3. 4. aprobă Statutul şi modificările acestuia;
 5. dezbate şi aprobă:

– raportul de activitate al Colegiului de Conducere;

– raportul de audit al auditorului financiar membru al C.A.F.R.,  privind activitatea desfăşurată între şedinţele Adunării Generale;

– descărcarea de gestiune;

 1. dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de cenzori/auditorului privind activitatea desfăşurată între şedinţele Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanţilor şi descărcarea de gestiune;
 2. 6. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de investiţii şi bilanţul Camerei DOLJ;
 3. 7. alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, şi Preşedintele şi Comisia de cenzori;
 4. Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de Conducere;
 5. 8. dispune dizolvarea Colegiului de Conducere în următoarele cazuri:
 6. când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;
 7. pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de cenzori/auditorul financiar sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control al organelor autorizate legal.

În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membri ai Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor şi un preşedinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar. Prin însăşi hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor va stabili drepturile şi obligaţiile Colegiului de conducere interimar şi ale Preşedintelui interimar.

Adunarea Generală va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni.

Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni. Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de Conducere.

În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă, Comisia de cenzori/auditorul financiar va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

 1. 9. organizează, în condiţiile legii, secţiunile Camerei şi aprobă numărul de vicepreşedinţi, înainte de alegeri;
 2. 10. stabileşte nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere.
 3. 11. Stabileşte indemnizaţia membrilor Comisiei de cenzori sau auditorului financiar, aprobă nivelul minim al cotizaţiilor membrilor Camerei;
 4. aprobă contractarea de credite pentru investiţii sau contractarea altor surse de finanţare rambursabile, a căror valoare depăşeşte nivelul veniturilor prevăzut şi aprobat prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
 5. 13. deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.
 6. dizolvă/demite/suspendă orice organ de conducere ales al Camerei DOLJ, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile legii şi ale Statutului, a nerespectării obligaţiilor şi atribuţiilor ce le revin conform prezentului statut, a nerespectării hotărârilor Adunării Generale, după următoarea procedură:
 7. Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor/reprezentanţilor.
 8. Moţiunea de cenzură se dezbate de către Adunarea Generală, în şedinţă extraordinară.
 9. Adresa de convocare a Adunării Generale împreună cu materialele care însoţesc moţiunea de cenzură, se comunică membrilor Camerei DOLJ, în ziua depunerii moţiunii.
 10. În perioada în care se desfăşoară procedura moţiunii de cenzură, organul de conducere vizat de moţiune este suspendat de drept.
 11. Moţiunea de cenzură se adoptă cu votul a 2/3 din numărul membrilor/reprezentanţilor.
 12. În cazul în care moţiunea este adoptată, organul de conducere este dizolvat/demis.
 13. Adunarea Generală, prin însăşi hotărârea de dizolvare/demitere, alege un organ de conducere interimar, stabileşte atribuţiile acestuia şi data noilor alegeri. Adunarea Generală va alege un nou organ de conducere în locul celui dizolvat/demis, în termen de două luni de la dizolvare/demitere.
 14. Între şedinţele Adunării Generale a Membrilor Camerei Dolj, hotărârile referitoare la atribuţiile acesteia sunt mandatate de drept Colegiului de Conducere, iar între sesiunile acestuia presedintelui Camerei Dolj, în situaţia în care, între şedinţe/sesiunie, aceste hotărâri se impun a fi luate de urgenţă şi fără trecerea vreunui termen, urmând a fi supuse validării în sesiunile/şedinţele imediat următoare ale organelor de conducere respective;
 15. aprobă dispoziţiile legate de administrarea patrimoniului Camerei Dolj propuse în acest sens de către Preşedinte.

Art. 23. Dispoziţiile prezentului statut referitoare la convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanţilor, se aplică în mod corespunzător şi Adunărilor Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor ale membrilor pe secţiuni.

 B. COLEGIUL DE CONDUCERE

Art. 24. Colegiul de Conducere asigură, în perioada dintre şedinţele Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor, conducerea generală a Camerei DOLJ şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor.

Art. 25. Structura Colegiului de Conducere

 1. Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr de 11 membri, din care 10 membri ce se aleg de către Adunarea generală prin vot secret, pe baza candidaturii depuse în scris sau verbal şi unul este de drept, respectiv Preşedintele al cărui mandat încetează, în situaţia în care nu mai doreşte să candideze.
 2. Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre membrii Camerei care îndeplinesc condiţiile minime de 2 (doi) ani vechime şi cotizaţiile anuale achitate. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.
 3. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei DOLJ. Ei pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului de Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor.

Art. 26. Convocarea Colegiului de Conducere

 1. Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, conform statutului propriu. Convocarea se face de către Preşedintele Camerei cu cel puţin cinci zile înainte de data întrunirii pentru sesiunile ordinare şi cu cel puţin două zile înainte de data întrunirii pentru sesiunile extraordinare. În caz de litigiu, precum şi în alte cazuri când preşedintele nu-şi poate exercita atribuţiile, Colegiul de Conducere va fi convocat de vicepreşedintele înlocuitor al acestuia sau la iniţiativa a 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere.
 2. Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi, direct sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Este admisă participarea prin reprezentanţi cu împuternicire emisă de conducerea membrului individual sau colectiv.

3.1. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.

3.2. În situaţii excepţionale, când este necesară, în decursul unei singure zile adoptarea unei decizii, în regim de urgenţă, de către Colegiul de Conducere privind o temă punctuală, votul se poate exprima pe e-mail sau fax, decizia adoptându-se cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.

Art. 27. Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:

 1. asigură conducerea Camerei DOLJ între şedinţele Adunării Generale şi aduce la îndeplinire hotărârile acesteia;
 2. alege şi revocă, prin vot secret, dintre membrii săi, 1-4 vicepreşedinţi, în funcţie de secţiunile şi numărul de membri ai Camerei. Camerele judeţene organizate pe secţiuni pot avea 5 (cinci) vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru o durată un mandat de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui. Preşedinţii secţiunilor sunt şi vicepreşedinţi ai Colegiului.
 3. organizează activitatea de control al gestiuni Camerei Dolj, selectând auditorul financiar şi numind auditorul intern propune Adunării Generale, spre aprobare, membrii Comisiei de Cenzori şi auditorul financiar;
 4. decide constituirea Adunării Generale a Reprezentanţilor; stabileşte norma de reprezentare pentru Adunarea Generală a Reprezentanţilor;
 5. aprobă Organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi Regulamentul Intern al Camerei Dolj;
 6. 6. Întocmeşte, anual şi ori de câte ori este nevoie, raportul privind activitatea Camerei DOLJ şi îl supune aprobării Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor;
 7. 7. aprobă regulamentul Tribunalului Arbitral, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere facultativă, Regulamentul Centrului de mediere precum şi alte regulamente care intră în competenţa sa ia act de aplicarea Regulilor Curţii de Arbitraj conform legii, ia act de Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera Dolj şi aprobă nivelul taxelor arbitrale şi Regulamentul Colegiului Curţii de Arbitraj ;
 8. prezintă Adunării Generale, spre aprobare, strategia, obiectivele, programul de acţiuni şi bugetul anual al Camerei Dolj şi programul de investiţii;
 9. administrează patrimoniul deţinut de Camera Dolj în conformitate cu prevederile legale şi ale statului;
 10. 10. analizează, cel puţin o dată pe an, activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora;
 11. 11. aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte şi informează Adunarea Generală în legătură cu activitatea acestora;
 12. propune Adunării Generale criteriile de calcul a taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor anuale ale membrilor;
 13. propune Adunării Generale indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi ale membrilor Colegiului de Conducere;
 14. propune Adunării Generale, spre aprobare, criteriile de calcul ale tarifelor de înscriere şi cotizaţiilor anuale ale membrilor, precum şi indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor, ale membrilor Colegiului de Conducere şi a membrilor Comisiei de cenzori şi auditorului financiar;
 15. 13. aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Camera DOLJ pentru serviciile efectuate;
 16. 14. validează dobândirea, suspendarea sau pierderea calităţii de membru al Camerei, propuse aprobate de Preşedinte;
 17. 15. propune Adunării Generale, spre aprobare, modificări sau completări ale Statutului Camerei DOLJ;
 18. 16. aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
 19. 17. dezbate şi aprobă raportul privind activitatea Camerei DOLJ desfăşurată între sesiunile Colegiului de Conducere;
 20. aprobă contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de organizaţie;
 21. aprobă organigrama, grila de salarizare şi stimulare a personalului Camerei Dolj;
 22. aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Camerei Dolj (inclusiv programul de investiţii);
 23. aprobă majorarea fondului de salarii şi de stimulare;
 24. aprobă constituirea de către Camera DOLJ de entităţi, sucursale, reprezentanţe, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate 22. Aprobă aderarea Camerei Dolj la societăţi comerciale în calitate de acţionar/asociat sau în alte organizaţii şi desemnează reprezentanţii acesteia;
 25. 22. deliberează şi decide în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.
 26. dezbate probleme de interes general privind economia judeţului, apărute între Adunările Generale, adoptă hotărâri şi propune măsuri;
 27. dezbate şi propune Adunării Generale, spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei DOLJ pentru exerciţiul financiar în discuţie;
 28. aprobă nivelul indemnizaţiei lunare a Preşedintelui Camerei pentru exercitarea atribuţiilor sale;
 1. PREŞEDINTELE

 

Art. 28.

 1. Preşedintele asigură conducerea activităţii Camerei DOLJ şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor şi ale Colegiului de Conducere, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut.
 2. Preşedintele reprezintă Camera DOLJ în relaţiile interne şi internaţionale.
 3. Preşedintele Camerei DOLJ este ales, prin vot secret de Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durată de 4 (patru) ani, şi poate fi reales.
 4. Preşedintele nu poate fi salariat al Camerei.
 5. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Camerei DOLJ primeşte o indemnizaţie lunară cu aprobarea Colegiului de Conducere .

 

Art. 29. Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:

 1. convoacă şi prezidează Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor /Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a şedinţei/sesiunii acestora;
 2. reprezintă şi angajează Camera DOLJ în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 3. propune Colegiului de Conducere, spre avizare, modificări şi completări ale Statutului Camerei DOLJ;
 4. prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni, programul de investiţii şi Bugetul anual al Camerei DOLJ;
 5. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, modul de organizare a controlului gestiunii Camerei Dolj, auditorul financiar şi auditorul intern membrii Comisiei de cenzori şi auditorul financiar;
 6. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) şi Regulamentul Intern al Camerei DOLJ;
 7. aprobă structura de personal a Camerei DOLJ;
 8. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei DOLJ;
 9. întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea Camerei DOLJ şi îl supune aprobării Colegiului de Conducere;
 10. 10. propune Colegiului de Conducere spre aprobare, schimbări virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
 11. 11. propune aprobă dobândirea, suspendarea sau pierderea calităţii de membru şi înaintează documentele, spre validare, Colegiului de Conducere;
 12. 12. propune Colegiului de Conducere nivelul minim al cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;
 13. 13. propune Colegiului de Conducere taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Camera DOLJ pentru serviciile efectuate;
 14. 14. negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei DOLJ, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
 15. 15. încheie, modifică, suspendă şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei DOLJ;
 16. 16. dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Camerei DOLJ;
 17. 17. aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
 18. 18. desemnează reprezentanţii Camerei DOLJ în comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/instituţiile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
 19. 19. propune Colegiului de Conducere şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei DOLJ, aprobate de Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor;
 20. 20. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, Procedurile de Lucru, Manualul Calităţii, Procedurile şi Instrucţiunile de Lucru Regulamentul Intern al Camerei Dolj;
 21. prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera DOLJ este parte;
 22. propune constituirea de către Camera DOLJ de entităţi, sucursale, reprezentanţe, birouri sau sedii secundare în alte localităţi din judeţ, cât şi reprezentanţe în străinătate;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Colegiul de Conducere;
 24. adoptă orice alte dispoziţii pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut care nu intră în competenţa Adunării Generale şi a Colegiului de Conducere.
 25. încredinţează – prin dispoziţie de numire şi revocă – prin dispoziţie de eliberare din funcţie, mandatul persoanelor care asigură conducerea executivă a Camerei, respectiv Directorului General şi al persoanelor care fac parte din Consiliul Director

Art. 30. Preşedintele poate delega o parte din atribuţii, precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea curentă a Camerei DOLJ, vicepreşedinţilor sau conducerii executive Secretarului General/Directorului General.

 

 1. ORGANELE DE CONDUCERE EXECUTIVE

Art. 31.

(1) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat conform prezentului Statut.

(2) Coordonarea aparatului executiv este realizată de Secretarul General/Directorul General.

(3) Secretarul General/Directorul General emite circulare în vederea desfăşurării activităţii aparatului executiv.

(4) Secretarul General/Directorul General prezintă Preşedintelui rapoarte de lucru.

 

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL CAMEREI ŞI VENITURILE

 

Art. 32. Patrimoniul Camerei DOLJ este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

Art. 33. Veniturile Camerei Dolj se constituie din:

 1. a) cotizaţia membrilor;
 2. b) tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;
 3. c) comisioane;
 4. d) venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;
 5. e) subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
 6. f) venituri şi/sau dividende ale societăţilor la care Camera DOLJ este acţionară sau asociată;
 7. g) tarife aferente unor activităţi concesionate din partea statului;
 8. h) chirii percepute în condiţiile legii;
 9. i) alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

 

Art. 34.

 1. Exerciţiul financiar al Camerei DOLJ începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.
 2. Camera DOLJ este obligată ca, în termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către Adunarea Generală, să îl publice în Buletinul Camerei DOLJ sau pe site-ul propriu.
 3. Modul de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curţii de Conturi.
 4. Camera DOLJ va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale cu o cotă parte din veniturile ei, stabilită de Adunarea Generală a Camerei Naţionale.

 

CAPITOLUL VII

CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI DOLJ

 

Art. 35. Controlul gestiunii Camerei DOLJ va fi efectuat, conform prevederilor legale, de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, selectat de către Colegiul de Conducere şi aprobat de Adunarea Generala.

 

Art. 36. La sfârşitul anului financiar, auditorul financiar examinează contul de gestiune al anului încheiat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la Raportul anual al Colegiului de Conducere al Camerei DOLJ şi se publică în Buletinul Oficial al Camerei DOLJ sau pe site-ul Camerei DOLJ,  împreună cu execuţia bugetară.

 

Art. 37. În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al Camerei DOLJ, auditorul va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează, potrivit legii.

 

Art. 38. Mandatul auditorului financiar este de 4 (patru) ani.

 

Art. 39. Dacă descoperă nereguli în gestiune, auditorul le aduce la cunoştinţa Preşedintelui Camerei DOLJ ori după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale.

 

Art. 40. Auditorul răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale.

CAPITOLUL VIII

RELAŢIILE CU AUTORITĂŢILE PUBLICE

 

Art. 41. Camera DOLJ sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei.

 

Art. 42. Camera DOLJ reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

 

Art. 43. Camera DOLJ poate face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice, judeţene şi locale sau la nivel regional.

 

Art. 44. Camera DOLJ formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naţionale şi/sau autorităţilor competente.

 

Art. 45. Camera DOLJ furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

 

Art. 46. Autorităţile administraţiei publice centrale judeţene locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere fără plată, în condiţiile legii, la cererea Camerei DOLJ, toate informaţiile cu caracter public, necesare exercitării atribuţiilor lor.

 

CAPITOLUL IX

ASOCIEREA CAMEREI DOLJ

 

Art. 47. Camera DOLJ poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte camere de comerţ şi industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun.

 

Art. 48. Asociaţiile constituite, în condiţiile articolului 47 din prezentul statut, pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII TRANZITORII FINALE

 

Art. 49. Prezentul statut a fost elaborat în baza Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ din România publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 836 din 06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare şi a Statutului – Cadru al Camerelor Judeţene aprobat de  Adunarea Generală a Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 27 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare din data de 17 aprilie 2018.

 

Art. 50. Prezentul statut se aplică cu începere de la data de ……………………, data aprobării lui de către Adunarea Generală a membrilor Camerei.

 

Anexa 1 face parte integrantă din prezentul statut.

 

 

 

 

 

 

STATUTUL – CADRU
AL CAMERELOR DE COMERŢ JUDEŢENE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare Camerele Judeţene, au obligaţia ca în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, să se organizeze şi să funcţioneze conform statutului propriu elaborat în baza legii şi a dispoziţiilor prezentului Statut-cadru.
Art. 2 Camerele Judeţene sunt organizaţii autonome, neguvernamentale, de utilitate publică, apolitice, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, create pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din țară şi din străinătate.
Art. 3 Camerele Judeţene înfiinţate din iniţiativa comercianţilor au dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern prin care au fost recunoscute şi sunt continuatoarele de drept ale Camerelor de Comerţ şi Industrie desfiinţate prin Decretul nr. 74 din 1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al R.P.R. din 25 februarie 1949.
Art. 4 Camerele Judeţene au sediul în reşedinţa de judeţ în care funcţionează.
Art. 5 Elementele de identitate vizuală ale Camerei Judeţene vor avea caracteristici comune, specifice Sistemului Cameral din România.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE CAMEREI JUDEȚENE

Art. 6. Camerele Judeţene pot îndeplini, în afara atribuţiilor principale obligatorii, prevăzute în art. 4 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele atribuţii:
1. reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţiile similare din străinătate;
2. încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice, judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
3. sprijină autorităţile administraţiei publice, judeţene şi locale, precum şi structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
4. sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare Camerei Județene;
5. prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
6. participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / organismele publice, judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;
7. colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;
8. elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii / judeţului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat;
9. pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
10. elaborează anual un raport privind starea economiei judeţene;
11. elaborează proceduri de lucru privind activitatea proprie;
12. realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexuri expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;
13. asigură informaţii privind programele europene, surse de finanţare şi oferte de participare în programe internaţionale;
14. asigură servicii de informare, asistenţă şi consultanţă tehnologică;
15. organizează şi administrează baze de date privind activitatea comercială şi structura comercianţilor şi furnizează, la cerere, date cu privire la partenerii de afaceri, produse şi servicii de piaţă, preţuri, concurenţă, evoluţii, bonitatea firmelor etc.;
16. asigură organizarea, înregistrarea, examinarea şi certificarea formării profesionale și a competențelor profesionale, în condiţiile legii;
17. asigură asistenţă privind surse de finanţare şi oferte de participare în programele internaţionale;
18. asigură servicii de asistență pentru obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
19. sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, în interesul comunităţii de afaceri, inclusiv prin creşterea vizibilităţii acestei activități şi realizarea reţelelor de cercetare;
20. organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în țară şi în străinătate şi sprijină participarea comercianţilor la târguri şi expoziţii în străinătate;
21. desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;
22. organizează, singure sau în colaborare cu alte instituţii, în condiţiile legii, instituţii de învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;
23. organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, perfecţionare);
24. desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi, constituie servicii de asistenţă pentru înregistrarea în registrul comerţului desfăşurând următoarele activităţi:
a. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare a formularelor;
b. obţinerea rezervării denumirii firmei;
c. pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;
d. tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social/profesional;
e. proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
f. redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
g. redactarea actului constitutiv şi a actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în Registrul Comerţului;
h. obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării;
i. prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
j. obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;
k. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului;
25. organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor comerciale şi civile, interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale aplicabile în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte;
26. activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Judeţene se desfăşoară sub îndrumarea metodologică a Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională;
27. ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
28. întocmește evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale la nivel judeţean;
29. realizează baze de date ce cuprind informaţii utile agenților economici în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri;
30. întocmesc o evidenţă proprie a societăților, sub denumirea de Catalogul Firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societăților, iar comercianții înregistrați la registrul comerțului se înscriu în catalogul firmelor întocmit de Camerele Județene;
31. participă cu informaţii proprii la formarea şi actualizarea Sistemului Naţional de Informaţii de Afaceri;
32. eliberează, pentru societățile care au sediul social în județul propriu fiecărei Camere Județene, certificate de origine pentru mărfurile româneşti, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;
33. sprijină agenții economici în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;
34. promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene;
35. avizează modelele de formulare de facturi, procuri şi alte documente pentru comerţul internaţional;
36. certifică, la cerere, existenţa şi obiectul de activitate al societăților, precum şi semnătura reprezentanților legali ai acestora;
37. avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor;
38. organizează Topul Judeţean al Firmelor şi alte evenimente promoţionale de anvergură judeţeană şi regională;
39. publică Buletinul Oficial al Camerei şi alte publicaţii de informare şi reclamă comercială;
40. dezvoltă cu partenerii din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;
41. înfiinţează, singură sau cu parteneri din domeniul public şi/sau privat, entităţi cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale;
42. asigură servicii specifice în domeniul proprietății intelectuale și industriale, precum și servicii conexe acestui domeniu;
43. furnizează servicii de mediere a muncii, servicii de consiliere și formare profesională pentru dezvoltarea capacităților persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și orice alte activități care duc la creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
44. identifică și inventariază nevoile companiilor și asigură reprezentarea intereselor acestora, în colaborare cu alte organizații reprezentative ale oamenilor de afaceri;
45. acordă consultații, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare; obiective și strategii de marketing; planificare, și politici privind resursele umane; strategii de compensare și pensionare; planificarea producției și planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanță, îndrumare sau asistență operațională pentru firme și servicii publice cu privire la: proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultanță și asistență acordată firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control, managementul informației etc.
46. furnizează servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă (informare și consiliere profesională, medierea muncii), în condițiile legii;
47. furnizează servicii de coaching și mentorat în scopul stimulării inițiativelor antreprenoriale prin activități de training și de evaluare a competențelor antreprenoriale, manageriale și a capacității de a planifica și gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor individuale și organizaționale;
48. îndeplineşte şi alte atribuţii conferite de legislaţia în vigoare şi/sau reglementări speciale.
Art.7. Atribuţiile Camerelor Județene pot fi realizate direct sau prin entităţile, cu sau fără personalitate juridică, create în acest sens.
Art. 71. (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit Legii nr. 335/2007 și a prevederilor prezentului statut, Camerele Județene, atât în relațiile dintre ele, cât și în mod direct, au obligația să evite orice acte de concurență neloială.
(2) Relațiile dintre Camerele Județene sunt guvernate de principiul teritorialității, principiul cooperării, principiul transparenței, principiul îndeplinirii cu bună-credință a atribuțiilor și obligațiilor ce le revin, principiul soluționării pe cale amiabila a diferendelor dintre ele.

CAPITOLUL III
MEMBRII CAMEREI

Art. 8. Membrii Camerei pot fi:
I. Membri individuali
II. Membri colectivi
III. Membri onorifici
Art. 9.
(1) Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.
(2) Membrii onorifici au drept de vot consultativ.
(3) Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei Județene din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratorii-delegaţi, directorii societăţii, persoanele împuternicite să angajeze societatea, organizaţia ori asociaţia, sau de către orice persoană desemnată de Adunarea Generală a Asociaţilor/Acţionarilor/Membrilor sau de către Consiliul de Administraţie/Consiliul Director, cu procură specială, şi se pierde odată cu încetarea calității pe care persoanele o au în entităţile juridice respective sau la încetarea mandatului special.
Art. 10. Membrii Camerelor Judeţene pot avea, în afara drepturilor prevăzute în art. 9 din Legea Camerelor de Comerţ din România, şi următoarele drepturi:
a. să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei Județene;
c. să beneficieze, în condiţiile legii şi ale statutului, de toate serviciile oferite de Camera Județeană;
d. să participe, prin asociere sau subscripţie, la societăţile înfiinţate de Camera Județeană, având ca scop prestarea de servicii în interesul membrilor săi;
e. să sesizeze Camera Județeană despre problemele care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea promovării acestora în faţa autorităţilor şi a forurilor competente;
f. să sesizeze Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei Județene;
g. să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii;
h. să solicite şi să primească sprijinul Camerei Județene, în limita atribuțiilor legale și statutare ale acesteia, în rezolvarea problemelor care privesc interesele generale ale comercianţilor, în vederea apărării şi promovării acestor interese.
Art. 11. Obligaţiile membrilor:
a. să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale statutului Camerei Județene, precum şi hotărârile organelor colective de conducere ale Camerei Județene;
b. să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei Județene;
c. să achite cotizaţia, conform prevederilor statutare;
d. să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea prevederilor legii şi a uzanţelor;
e. să evite orice acte de concurenţă neloială.
Art. 12. (1) Calitatea de membru al Camerei Județene se obţine prin cererea de aderare, conform prevederilor prezentului statut.
(2) Calitatea de membru al Camerei Judeţene de la sediul principal al persoanei juridice sau de la domiciliul persoanei fizice, după caz, nu este incompatibilă cu calitatea de membru al oricărei alte Camere Judeţene, dar este o condiţie necesară.
Art. 13.
(1) Nu pot fi membri ai Camerei Județene: interzișii, cei puși sub control judiciar și cei care au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14.
(1) Membrii Camerei Județene pierd această calitate prin:
a. neplata cotizaţiei anuale;
b. renunţarea la calitatea de membru;
c. dizolvarea persoanei juridice, în condiţiile legii;
d. nerespectarea prevederilor statutare;
e. afectarea prerogativelor Camerei Județene;
f. organizarea de activităţi de concurenţă neloială Camerei Naţionale, Camerelor Județene şi camerelor de comerţ bilaterale;
g. decesul persoanei fizice.
(2) Pierderea calităţii de membru se decide/ se constată de către Preşedinte şi se validează de Colegiul de Conducere al Camerei Județene. Decizia poate fi contestată la prima Adunare Generală, în cadrul căreia se ia act, se dezbate şi se ia o hotărâre definitivă. Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi cu aprobarea aceluiaşi organ de conducere care a hotărât excluderea, dar nu mai devreme de un an de la excludere şi cu plata din nou a taxei de înscriere.
Art. 141. Suspendarea calităţii de membru:
(1) În perioada în care firmele membre îşi suspendă activitatea pe un termen limitat, acestora li se suspendă calitatea de membru în perioada respectivă. În acest interval, firmele îşi pierd drepturile înscrise în art. 10 şi sunt scutite de la plata cotizaţiei.
Art. 15.
(1) Organele de conducere ale Camerelor Judeţene sunt:
a. Adunarea Generală sau Adunarea Generală a Reprezentanţilor Secţiunilor, după caz, care se întruneşte în şedinţe şi adoptă hotărâri;
b. Organele de conducere alese:
b.1 Preşedintele, care emite dispoziţii.
b.2 Colegiul de Conducere, care se întruneşte în sesiuni şi adoptă decizii;
c. Organele de conducere executive: Secretarul General/Directorul General și alte organe de conducere specifice aparatului executiv, care pot fi, după caz, Directorul executiv, Directorul, Șeful de serviciu, de birou sau de compartiment etc., numite în conformitate cu prevederile statutului propriu și ale Codului muncii.
(2) Dispozițiile emise de Președinte se extind ca autoritate inclusiv asupra Consiliului Director (ai cărui membrii sunt nominalizați de către Președintele Camerei Județene), care are rolul conferit de statutul fiecărei Camere Județene, fiind organizat conform statutului și regulamentului de organizare și funcționare al fiecărei Camere Județene aprobat de Adunarea Generală a acesteia.
(3) Camerele Judeţene sunt organizate şi funcţionează pe baza organigramelor proprii, aprobate de organele de conducere îndrituite conform statutului fiecărei Camere Județene.
Art. 16. Competenţele, atribuţiile şi răspunderile organelor de conducere ale Camerei Judeţene se stabilesc pe baza statutului propriu, în conformitate cu prevederile prezentului statut-cadru şi în limitele prevăzute în Legea Camerelor de Comerţ din România.
Art. 17. Camerele Judeţene se pot organiza pe secţiuni.

CAPITOLUL IV
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A. Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor
Art. 18. Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut sau din totalitatea reprezentanţilor secţiunilor.
Art. 19. (1) Convocarea Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, ordinară, se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.
(2) Convocarea Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, extraordinară, se face cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.
(3) Convocarea se va face prin scrisoare, fax şi/sau e-mail şi va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi. Convocarea se va face de către Preşedinte sau de către 2/3 din numărul membrilor Colegiului de Conducere.
(4) Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificările propuse, se vor afişa pe pagina web a Camerei Judeţene.
Art. 20. (1) Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor şi este condusă de Preşedintele Camerei Județene sau de un membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.
(2) Termenul reconvocării este de cel puţin 7 zile pentru Adunarea Generală ordinară şi de cel puţin 3 zile pentru Adunarea Generală extraordinară şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 19
(3) Adunarea Generală este statutar constituită, în acest caz, cu orice număr de membri prezenţi.
Art. 21. (1) Procedura de vot în Adunarea Generală a Camerelor Judeţene urmează să respecte condiţia votului majoritar al membrilor sau reprezentanţilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri.
(2)În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei Județene.
(3)Dezbaterile şi hotărârile Adunării generale sunt consemnate în proces-verbal semnat de Preşedintele Camerei Județene şi de secretarul de şedinţă.
Art. 22. Atribuţiile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor sunt:
1. dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia membrilor Camerei Județene în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
2. aprobă strategia, obiectivele şi programul de acţiuni ale Camerei Judeţene;
3. stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei Județene;
4. aprobă Statutul şi modificările acestuia;
5. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei Județene;
6. dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori/auditorului privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi descărcarea de gestiune;
7. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, programul de investiții şi bilanţul Camerei Județene;
8. alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi Comisia de Cenzori;
9. dispune dizolvarea Colegiului de Conducere, în următoarele cazuri:
a. când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;
b. pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori/auditor sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control a organelor autorizate legal.
În caz de dizolvare a Colegiului de Conducere, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi un preşedinte interimar ales dintre membrii Colegiului de Conducere interimar.
Prin însăşi hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va stabili drepturile şi obligaţiile Colegiului de Conducere interimar şi ale Preşedintelui interimar.
Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va alege Colegiul de Conducere şi Preşedintele în termen de două luni. Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de Conducere.
În situaţia dizolvării pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori/ auditorul financiar membru C.A.F.R. va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.
10. Organizează, în condiţiile legii, secţiunile Camerei Județene, înainte de alegeri;
11. Stabileşte nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere.
12. Stabileşte indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori sau auditorului financiar; aprobă nivelul minim al cotizaţiilor membrilor Camerei Județene;
13. Aprobă contractarea de credite pentru investiţii sau contractarea altor surse de finanţare rambursabile, a căror valoare depăşeşte nivelul veniturilor prevăzut şi aprobat prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
14. Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.
15. Între ședințele Adunării Generale a Membrilor Camerei Județene, hotărârile referitoare la atribuțiile acesteia sunt mandatate de drept Colegiului de Conducere, iar intre sesiunile acestuia Președintelui Camerei Județene, în situația în care, între ședințe/sesiuni, aceste hotărâri se impun a fi luate de urgență și fără trecerea vreunui termen, urmând a fi supuse validării în sesiunile/ședințele imediat următoare ale organelor de conducere respective;
16. Aprobă dispozițiile legate de administrarea patrimoniului Camerei Județene propuse în aceste sens de către Președinte.
Art. 23. Dispoziţiile prezentului statut referitoare la convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, se aplică în mod corespunzător şi Adunărilor Generale / Adunărilor Generale a Reprezentanţilor pe secţiuni.

B. COLEGIUL DE CONDUCERE

Art. 24. Colegiul de Conducere asigură, în perioada dintre şedinţele Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, conducerea generală a Camerei Județene şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.
Art. 25. Structura Colegiului de Conducere:
1. Colegiul de Conducere este compus dintr-un număr impar de persoane, cuprins între 7 și 25 membri;
2. Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor pe o durată de 4 (patru) ani. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.
3. Preşedintele Camerei Judeţene este membru de drept, pentru încă un mandat, în Colegiul ce va fi ales după încetarea mandatului de Preşedinte.
4. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei Județene. Ei pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului ce Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.
Art. 26. Convocarea Colegiului de Conducere:
1. Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui, conform statutului Camerei Județene.
2. Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi, direct sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.
3. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de egalitate de voturi, prevalează votul Preşedintelui.
Art. 27. Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:
1. asigură conducerea Camerei Județene între sesiunile Adunării Generale şi aduce la îndeplinire hotărârile acesteia;
2. alege, prin vot secret, dintre membrii săi 1-4 Vicepreşedinţi. Camerele Județene organizate pe secțiuni pot avea 5 (cinci) vicepreședinți. Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru un mandat de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui. Președinții secțiunilor sunt și vicepreședinți ai Colegiului;
3. propune Adunării Generale, spre aprobare, membrii Comisiei de Cenzori și auditorul financiar;
4. decide constituirea Adunării Generale a Reprezentanţilor; stabileşte norma de reprezentare pentru Adunarea Generala a Reprezentanţilor;
5. aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei Județene;
6. întocmeşte, anual sau ori de câte ori este nevoie, raportul privind activitatea Camerei Județene şi îl supune aprobării Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor;
7. ia act de aplicarea Regulilor Curții de Arbitraj conform legii, ia act de Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera Județeană și aprobă nivelul taxelor arbitrale.
8. prezintă Adunării Generale, spre aprobare, strategia, obiectivele, programul de acțiuni și bugetul anual al Camerei Județene și programul de investiții;
9. administrează patrimoniul deţinut de Camera Judeţeană în conformitate cu prevederile legale şi ale statutului;
10. analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora;
11. aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, la care Camera Județeană este parte şi informează Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor în legătură cu activitatea acestora;
12. propune Adunării Generale, spre aprobare, criteriile de calcul ale tarifelor de înscriere şi cotizaţiilor anuale ale membrilor precum şi indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor, membrilor Colegiului de Conducere şi a membrilor Comisiei de Cenzori și auditorului financiar;
13. aprobă tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Camera Județeană pentru serviciile efectuate;
14. validează dobândirea sau pierderea calităţii de membru al Camerei Județene, aprobate de Preşedinte;
15. propune Adunării Generale spre aprobare modificări, sau completări ale Statutului Camerei;
16. aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
17. dezbate şi aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de Camera Județeană între sesiunile Colegiului de Conducere;
18. aprobă contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de organizaţie;
19. aprobă organigrama, grila de salarizare şi stimulare a personalului Camerei Județene;
20. aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli anual al Camerei Județene (inclusiv programul de investiţii);
21. aprobă majorarea fondului de salarii şi de stimulare;
22. aprobă aderarea Camerei Județene la societăţi comerciale în calitate de acţionar/asociat sau în alte organizaţii și desemnează reprezentanţii acesteia;
23. propune Adunării Generale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei Județene;
24. deliberează şi decide în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa.

C. PREȘEDINTELE

Art. 28.
1. Preşedintele asigură conducerea activităţii Camerei Județene şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut.
2. Preşedintele reprezintă Camera Județeană în relaţiile interne şi internaţionale.
3. Preşedintele Camerei Județene este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durată de 4 (patru) ani, şi poate fi reales.
4. Preşedintele nu poate fi salariat al Camerei Județene.
5. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Camerei Județene primeşte o indemnizaţie lunară cu aprobarea Colegiului de Conducere al Camerei Județene.
Art. 29. Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:
1. convoacă şi prezidează Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor, Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a întrunirii acestora;
2. reprezintă şi angajează Camera Județeană în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
3. propune Colegiului de Conducere modificări şi completări ale Statutului Camerei Județene;
4. prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni, programul de investiții și Bugetul anual al Camerei Județene;
5. propune Colegiului de Conducere membrii Comisiei de Cenzori și auditorul financiar;
6. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, organigrama şi Regulamentul Intern ale Camerei Județene;
7. aprobă structura de personal a Camerei Județene;
8. propune Adunării Generale, spre aprobare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei Județene;
9. întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea Camerei Județene şi îl supune aprobării Colegiului de Conducere;
10. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;
11. propune dobândirea, pierderea sau suspendarea calităţii de membru şi înaintează documentele, spre validare, Colegiului de Conducere;
12. propune Colegiului de Conducere nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;
13. propune Colegiului de Conducere tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Camera Județeană pentru serviciile efectuate;
14. negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei Județene, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;
15. încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei Județene;
16. dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Camerei Județene;
17. aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;
18. desemnează reprezentanţii Camerei Județene în comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile / instituţiile / organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;
19. propune Colegiului de Conducere şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni si a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Județene, aprobate de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor;
20. propune Colegiului de Conducere, spre aprobare, Procedurile de Lucru, Manualul Calităţii şi Regulamentul Intern al Camerei Județene;
21. prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, la care Camera Județeană este parte;
22. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi Colegiul de Conducere.
Art. 30. Preşedintele poate delega o parte din atribuţii, precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea curentă a Camerei Județene, Vicepreşedinţilor sau Secretarului General/Directorului General.

D. ORGANE DE CONDUCERE EXECUTIVE

Art. 31. (1) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
(2) Coordonarea aparatului executiv este realizată de Secretarul General/Directorul General.
(3) Secretarul General/Directorul General emite circulare în vederea desfăşurării activităţii aparatului executiv.
(4) Secretarul General/Directorul General prezintă Președintelui rapoarte de lucru.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL CAMEREI SI VENITURILE

Art. 32. Patrimoniul Camerei Judeţene este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.
Art. 33. Veniturile Camerei Judeţene se constituie din:
a. cotizaţia membrilor;
b. tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;
c. comisioane;
d. venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza statutului;
e. subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;
f. venituri şi/dividende ale societăţilor la care Camera Judeţeană este acţionară sau asociată;
g. tarifele aferente unor activităţi concesionate din partea statului;
h. chirii percepute în condiţiile legii;
i. alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.
Art. 34.
1. Exerciţiul financiar al Camerelor Judeţene începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.
2. Camerele Judeţene sunt obligate ca, în termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor, după caz, să îl publice în Buletinul Camerei Judeţene sau pe site-ul propriu.
3. Modul de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curţii de Conturi.
4. Camerele Judeţene vor contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale, cu o cotă parte din veniturile lor provenite din cotizații.

CAPITOLUL VI
CONTROLUL FINANCIAR AL CAMEREI

Art. 35. Controlul gestiunii Camerei Judeţene va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor compusă din trei persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin două să aibă calificarea de expert contabil, și de un auditor financiar, potrivit legii.
Art. 36. La sfârşitul fiecărui exercițiu financiar, Comisia de Cenzori și auditorul financiar, potrivit legii, examinează contul de gestiune al anului încheiat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei Judeţene şi se publică în Buletinul Oficial al Camerei Judeţene sau pe site-ul Camerei Județene, împreună cu execuţia bugetară.
Art. 37. În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al Camerei Judeţene, Comisia de Cenzori sau auditorul financiar va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează, potrivit legii.
Art. 38. Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani.
Art. 39. Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori sau auditorul financiar le aduce la cunoştinţa Preşedintelui Camerei Judeţene ori, după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.
Art. 40. Comisia de Cenzori și auditorul financiar răspund pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, în condițiile legii.

CAPITOLUL VII
RELAŢIILE CU AUTORITÃŢILE PUBLICE

Art. 41. Camera Județeană sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei.
Art. 42. Camera Județeană reprezintă şi apără interesele membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.
Art. 43. Camera Județeană poate face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice, judeţene şi locale sau la nivel regional.
13
Art. 44. Camera Județeană formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei Naţionale şi/sau autorităţilor competente.
Art. 45. Camera Județeană furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.
Art. 46. Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, la cererea Camerelor Judeţene, toate informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor lor.

CAPITOLUL VIII
ASOCIEREA CAMEREI

Art. 47. Camera Județeană poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun.
Art. 48. Asociaţiile constituite în condiţiile articolului 47 din prezentul statut pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art.49. Anexa 1 face parte integrantă din prezentul statut.
Prezentul statut-cadru, elaborat în baza dispoziţiilor Legii nr. 335/2007 privind Camerele de Comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 836 din 06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare, a devenit obligatoriu prin aprobarea Adunării Generale a Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 27 decembrie 2007 şi urmează a fi implementat în statutul propriu al fiecărei camere din Sistemul Camerelor de Comerţ din România, conform dispoziţiilor art. 16 şi art. 49 din Legea Camerelor de Comerţ din România.
Modificările aduse statutului-cadru al Camerelor de Comerţ Judeţene au fost aprobate de Adunarea Generală a Membrilor Camerei Naţionale din data de 17 aprilie 2018.
Anexa 1
Art. 1. În conformitate cu dispozițiile art. 5 din Statutul-cadru al Camerelor județene și văzând dispozițiile art. 16 pct. 7 teza finală din Statutul Camerei Naționale, în temeiul dispozițiilor art. 16/5 din Legea 335/2007, elementele de identitate vizuală ale Camerelor de Comerț Județene au următoarea prezentare grafică:
Art. 2. Denumirea camera de comerț și industrie poate fi completată, în funcție de specificul județului în care se înființează, cu denumirea domeniului de activitate preponderent al județului respectiv.
Art. 3. Elementul de tradiție simbolistică a unei camere județene se păstrează, dacă este cazul, în stânga antetului, fără a depăși mărimea simbolului Camerei Naționale în economia paginii.
Exemplu:
Art. 4. Elementele prevăzute în art. 1 se regăsesc pe urma ștampilelor pe care le are în uz Camera Județeană.