Decizia 1 din 12.03.2019

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în
sesiune ordinară la data de 12 martie 2019, ora 14.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art.
15. lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

• Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
• Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
• Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu
• Membru – ELPRECO SA, reprezentat prin imputernicire emisa de dl. Adrian
Bezerghianu d-lui Marius Petre Dragan;
• Membru – PRIMASERV SRL, reprezentat prin imputernicire emisă de catre dl.Cristian
Ştefănescu d-lui Gabriel Vlădut ;
• Membru – INAS SA, reprezentat prin imputernicire emisă de dl. Constantin Ciolofan dlui Gabriel Vlădut;
• Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin imputernicire emisă de dl. Virgil Fira dlui Gabriel Vlădut;
• Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Luiza
Scărlătescu d-lui. Gabriel Vlădut;
• Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na Silvia
Sandu d-lui. Gabriel Vlădut;
• Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către d-na
Tatiana Pîslaru d-lui Gabriel Vlăduţ.
In prezenţa d-lui Lucian Bernd Săuleanu – Preşedinte Curtea de Arbitraj Dolj si d-lui George
Moţăţăianu – Director Directia Targuri – Expozitii, Servicii si Practici Camerale
adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1.Aproba, cu unanimitate de voturi, pct. 1 de pe ordinea de zi : Raportul de activitate al
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada 7 decembrie 2018 – 6 martie
2019.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi, rezultatul inventarierii patrimoniului Camerei de
Comert si Industrie a judetului Dolj la data de 31.12.2018

3. Aproba cu unanimitate de voturi data de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a
Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru data de 9 aprilie 2019, ora
14,00 – prima convocare, respectiv 18 aprilie 2019, ora 14,00 pentru cea de-a doua convocare
in situatia neintrunirii cvorumului la prima convocare.
Stabileste urmatoarea sedinta a Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si
Industrie a judetului Dolj pentru data de 9 aprilie 2019, ora 12,00.

4.a. Aproba, cu unanimitate de voturi, cererile de inscriere pe lista arbitrilor Curtii de
Arbitraj Dolj formulate de către av. Cozac Sofia Elena si av. Ionescu Andra Camelia.
4.b. Aproba cu unanimitate de voturi, la propunerea d-lui Constantin Răducănoiu –
reprezentant PARC-TURISM SA, amanarea aprobarii listei revizuite a arbitrilor Curtii de
Arbitraj Dolj, pana la urmatoarea sedinta a Colegiului de Conducere al CCI Dolj, urmand a fi
contactati toti arbitrii din Craiova pentru a-si exprima opinia.
4.c. Aproba cu unanimitate de voturi completarea si modificarea art. 6 din Normele
privind taxele si cheltuielile arbitrale, in sensul introducerii unui nou alineat, respectiv alin.5 , cu urmatorul continut: “Cererile pentru numirea unui arbitru de urgenta privind masurile
provizorii sau asiguratorii solicitate de oricare dintre parti inainte de inceperea procedurii de
arbitraj sau inainte ca dosarul cauzei sa fie inaintat tribunalului arbitral, se taxeaza cu taxa
arbitrala in cuantum de 800 lei din care 390 lei taxa administrativa si 410 lei onorariu arbitru ”.
4.d. Aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea d-lui Presedinte Gabriel Vladut de a
desemna ca Presedinte al Curtii de Arbitraj Dolj, pana la sfarsitul prezentului mandat, 12
octombrie 2019, pe d-na. av. Cozac Sofia Elena, ca urmare a demisiei actualului Preşedinte.

5. a. Validează, cu unanimitate de voturi, dobândirea calităţii de membru in baza
prevederilor art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj pentru următoarele societăţi: VALPREST
PARCHET SRL, MEDIATION & TRAINING INTERNATIONAL SRL si ONCO CLINIC
CONSULT SA.
b. Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru, conform art. 14
alin. 1 lit. a coroborat cu art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj, pentru urmatoare societati:
ALL INSTAL SRL, CIVITAS PSG SA, EUROGENETIC SRL, FIRST RECYCLER SRL,
PIERRE PARFUMS & COSMETICS SRL si EDITURA FEVRODEST AGORA SRL.
c. Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru, conform art. 14
alin. 1 lit. b, coroborat cu art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj, pentru urmatoare societati:
CLADIREA PROIECT SA, NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTONPETERSEN
SCA.
d. Dl. Presedinte, Gabriel Vlăduţ, a informat membrii Colegiului de Conducere al CCI
DOLJ prezenţi, cu exceptia d-lui Constantin Răducănoiu, care a parăsit şedinta inainte de acest
punct, despre transmiterea unui memoriu către Camera de Comerţ şi Industrie a României prin
care s-a prezentat situaţia actuala a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, solicitând
aprobarea acestora pentru a transmite acest memoriu şi către Prefectul judeţului Dolj, Primarul
Municipiului Craiova si Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Membrii Colegiului de Conducere al CCI Dolj aprobă cu unanimitate de voturi
propunerea d-lui Preşedinte Gabriel Vlăduţ.

PREŞEDINTE,
Gabriel VLĂDUŢ