Decizia nr. 2 din 27.03.2019

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în
sesiune extraordinara la data de 27 martie 2019, ora 14.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27
şi art. 15. lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

• Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
• Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Marcel
Scărlătescu d-lui. Gabriel Vlădut;
• Membru – INAS SA, reprezentat prin imputernicire emisă de catre dl. Constantin
Ciolofan d-lui Gabriel Vlădut;
• Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu
• Membru – ELPRECO SA, reprezentat prin imputernicire emisa de catre dl. Adrian
Bezerghianu d-lui Marius Petre Dragan;
• Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin d-na Tatiana Pîslaru;
• Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu;
• Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin dl. Virgil Fira;
• Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;

In prezenţa d-lui avocat Lucian Bernd Săuleanu si d-lui George Moţăţăianu – Director
Directia Targuri – Expozitii, Servicii si Practici Camerale in cadrul Camerei de Comert si
Industrie a judetului Dolj

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de informarea privind cesionarea de catre GARANTI BANK SA a creantei in
suma de 1.455.515,60 euro, datorata de catre Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj
conform contractelor de credit nr. 4811/11.05.2009 cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv nr. 6225/08.10.2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere materialele prezentate: contractul de cesiune de creanta nr.
1057/11.03.2019, notificarile inregistrate de catre cesionar la CCI Dolj sub nr. 424/13.03.2019,
426/13.03.2019, adresa cesionarului nr. 439/21.03.2019;

Ţinând cont de faptul că pe rolul instantelor de judecată se află litigii care privesc creanţa
cesionată:

Dl. Presedinte, Gabriel Vladut, supune votului membrilor Colegiului de Conducere
urmatoarele modalitati de solutionare a situatie existente:

A.Continuarea proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata, avand in vedere ca
cesionarul se substituie in drepturile cedentului;

B.Acceptarea propunerii cesionarului, formulata prin adresa inregistrata la CCI DOLJ sub
nr. 439/21.03.2019 si mandatarea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie Dolj sa continuie
discutiile in acest sens, urmand ca membrii Colegiului de Conducere sa fie informati periodic.
Membrii Colegiului de Conducere, in unanimitate, sunt de acord cu acceptarea propunerii
formulata de catre cesionarul creantei, acordând mandat Presedintelui Camerei de Comert si
Industrie a judetului Dolj in acest sens.

2. Ia act de renuntarea la calitatea de membru in Colegiul de Conducere al Camerei de
Comert si Industrie a judeţului Dolj, transmisa de catre dl. Ungureanu Constantin, reprezentant
POLICOLOR EXIM SRL, urmand ca in Adunarea Generala a Membrilor, covocata pentru data
de 9 aprilie 2019, sa se aleaga un nou membru in Colegiul de Conducere conform prevederilor
statutare.

PREŞEDINTE,
Gabriel VLĂDUŢ