Decizia nr. 3 din 09.04.2019

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în
sesiune ordinara la data de 09 aprilie 2019, ora 12.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art.
15 din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 Vicepresedinte – dl. Cristian Stefanescu, reprezentant PRIMASERV SRL
 Presedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA – reprezentat prin
împuternicire emisă d-lui Cristian Stefanescu;
 Membru – INAS SA, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan;
 Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu
 Membru –PYF PRODUCTION SRL, reprezentat prin d-na Tatiana Pîslaru;
 Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu;
 Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin dl. Virgil Fira;
 Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Marcel
Scărlătescu d-lui. George Motataianu;

In prezenţa d-nei avocat Sofia Elena Cozac, Presedinte Curtea de Arbitraj Dolj
adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1.Aproba, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Membrilor
Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din data de 9 aprilie 2019, primul termen,
respectiv 18 aprilie 2019 , al doilea termen in situatia neindeplinirii cvorumului, completata cu
urmatoarul punct:
7.1 Alegerea unui membru in Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a
judetului Dolj.
1.1. Avizeaza, cu unanimitate de voturi, raportul de activitate al al Colegiului de
Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada aprilie 2018 –
aprilie 2019.
1.2. Avizeaza, cu unanimitate de voturi, obiectivele generale ale activităţii Camerei
Dolj pentru perioada aprilie 2019 – aprilie 2020.
1.3. Avizeaza, cu unanimitate de voturi, raportul de audit al auditoriului financiar
pentru anul 2018.
1.4. Avizeaza, cu unanimitate de voturi, bilanţul Camerei de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj pentru anul 2018 si raportul administratorului
1.5. Avizeaza, cu unanimitate de voturi, propunerea de descărcare de gestiune a
Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru anul 2018.

1.6. Avizeaza, cu unanimitate de voturi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019.
2.a. Aproba, cu unanimitate de voturi lista arbitrilor Curtii de Arbitraj Dolj si Normele
privind taxele si cheltuielile arbitrale al Curtii de Arbitraj Dolj.
2.b. Ia act de aplicarea noilor Reguli de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Dolj
conform art. 29, (7) din Legea 335/2007 R.
3. Diverse.
3.1. Aproba, cu unanimitate de voturi, majorarea capitalul social al EXPOOLTENIA
SRL, cu sediul social in Craiova, Str. Brestei, nr. 21, jud. Dolj, avand numar de ordine in
Registrul Comertului J16/762/2004, CUI 16339667, al carei asociat unic este Camera de Comert
si Industrie a judetului Dolj, cu suma de 99.800 lei, reprezentand aport propriu in numerar al
asociatului unic, de la 200 lei la 100.000 lei prin cresterea numarului de parti sociale.
3.2. Ia act de propunerea prezentata de dl. George Motataianu, Director Directia Targuri
– Expozitii, Servicii si Practici Camerale, de a se incheia un act juridic intre Camera de Comert
si Industrie a judetului Dolj si EXPOOLTENIA SRL prin care, aceasta din urma, sa primeasca in
administrare Centrul Expozitional Transfrontalier, proprietatea CCI Dolj, situat in Craiova, Calea
Severinului, nr. 23 A, jud. Dolj, urmand ca dupa perfectarea contractului, acesta sa fie supus
aprobarii conform prevederilor statutare.
3.3. Ia act de propunerea prezentata de dl. George Motataianu, Director Directia Targuri
– Expozitii, Servicii si Practici Camerale, de a se majora nivelul cotizatiei membrilor Camerei de
Comert si Industrie a judetului Dolj si acordarea unor beneficii suplimentare membrilor. Aceasta
propunere se va prezenta in Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a
judetului Dolj in vederea dezbaterii si aprobarii.
3.4. Ia act de adresa inregistrata la Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj sub
nr. 459/08.04.2019 de catre cesionarul creantei in suma de 1.455.515,60 lei, privind modalitatea
de stingere a datoriei. Adresa urmeaza sa fie prezentata in Adunarea Generala a Membrilor
Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj spre dezbatere si aprobare.

VICEPREŞEDINTE,
Cristian ŞTEFĂNESCU