Hotărârea nr. 1 din 18.04.2019

HOTĂRÂREA

Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj

Nr. 1 din 18 aprilie 2019

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj,
întrunită în şedinţă ordinară, la 18 aprilie 2019, la a doua convocare, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Aprobă, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, aşa cum a fost comunicată prin
convocatorul nr. 470/10.04.2019.

1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, raportul de activitate al Colegiului de
Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada aprilie
2018 – aprilie 2019.
2. Aprobă, cu unanimitate de voturi, obiectivele generale ale activităţii Camerei de
Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada aprilie 2018 – aprilie 2019.
3. Aprobă, cu unanimitate de voturi, raportul de audit al auditorului financiar
pentru anul 2018.
4. Aprobă, cu unanimitate de voturi, bilanţul Camerei de Comerţ şi Industrie a
judeţului Dolj pentru anul 2018.
5. Aprobă, cu unanimitate de voturi, descărcarea de gestiune a Colegiului de
Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru anul 2018.
6. Aprobă, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019.
7.1. a Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului
Dolj, conform art.25 din Statutul CCI Dolj, a ales prin vot secret un membru in Colegiul
de Conducere: EXPOOLTENIA SRL –reprezentă legal prin Moţăţăianu George
b. Aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea, făcută în şedinţă de către dl.
Preşedinte Gabriel Vlăduţ, privind creşterea numărului de vicepreşedinţi ai CCI Dolj de
la unu la doi.
c. Membrii Colegiului de Conducere, prezenti la şedinţa Adunării Generale, personal
sau prin reprezentare, in cvorumul statutar, aleg, cu unanimitate de voturi, cel de-al doilea
Vicepreşedinte al CCI Dolj, in persoana d-lui Moţăţăianu George – reprezentant al
EXPOOLTENIA SRL.
7.2 Aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerea transmisă de către cesionarul
creanţei în cuantum de 1.455.515,60 lei privind modalitatea de stingere a datoriei, asa
cum este prezentată în adresa înregistrată la CCI Dolj sub nr. 459/08.04.2019.
7.3 Aprobă, cu unanimitate de voturi, trecerea in patrimoniul EXPOOLTENIA
SRL a unor bunuri mobile din patrimoniul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, prin
vânzarea acestora sau prin majorarea capitalui social cu aport în natură (cea din urmă
fiind propunerea facută de către reprezentantul MERCUR SA, dl. Dumitru Răduţ),
urmând să se aleagă varianta optimă pentru ambele entităţi.
7.4 Aprobă, cu unanimitate de voturi, administrarea imobilului situat în Craiova,
Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj, Centrul Expoziţional Transfrontalier, de către
EXPOOLTENIA SRL, conform acordului de asociere în participaţie prezentat,
inregistrat la CCI Dolj sub nr.494/18.04.2019.
7.5 Aprobă, cu unanimitate de voturi, modificarea nivelului 1 (membru de “baza”)
si a nivelului 2 (membru de “bronz”) al cotizaţiei membrilor CCI Dolj, dupa cum
urmeaza:
– Nivelul 1 (membru de “baza”) – 500 lei/an
Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 10% la alte servicii ale
CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultant infiintari si modificari documente
firme, participare targuri si expozitii).
– Nivelul 2 (membru de “bronz”) – 800 lei/an
Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 20% la alte servicii ale
CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultant infiintari si modificari documente
firme, participare targuri si expozitii, întâlniri de afaceri).
Membrii CCI Dolj, care opteaza pentru cotizatia anuala minim nivel 2 – 800 lei/an,
beneficiaza de participare gratuita a reprezentantului companiei (1 persoana) la Gala
Topul Firmelor din judetul Dolj.
Societatilor membre, care au achitat cotizatia pe anul in curs, la nivelul minim
aprobat de 400 lei in Adunarea Generală din 10 octombrie 2018 , nu li se va factura
diferenta pana la nivelul minim aprobat prin prezenta hotarâre.

PREŞEDINTE,
Gabriel Vlăduţ

Secretariat tehnic,
Mirela Becherescu
Marinela Drăgan