Decizia 2/22.03.2021

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune extraordinară la data de 22 martie 2021, ora 11.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
 • Vicepreşedinte – dl. George Moţăţăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL;
 • Vicepreşedinte – dl. Cristian Ștefănescu, reprezentant PRIMASERV SRL
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin dl. Constantin Ciolofan
 • Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu
 • Membru – PISCINA LUX SRL, reprezentat prin d-na Silvia Sandu
 • Membru – PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentat prin d-na Tatiana Pâslaru
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin dl. Fira Virgil;
 • Membru – ELPRECO SA – prin împuternicire emisă de către dl. Adrian Bezerghianu d-lui Drăgan Marius
 • Membru – REDAC SRL, prin împuternicire emisă de către dl. Marcel Scărlătescu d-lui Gabriel Vlăduț

În urma dezbaterilor care au avut loc adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1.Aproba, cu unanimitate de voturi, pct. 1 de pe ordinea de zi : Procedura de organizare și desfășurare a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj din data de 08 aprilie 2021, ora 10.00 prima convocare, precum și pentru data de 16 aprilie 2021, ora 10,00 cea de-a doua convocare în situația neîntrunirii cvorumului.

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj, care urmează a fi convocată pentru data de 8 aprilie 2021, prima convocare, respectiv 16 aprilie 2021, pentru cea de-a doua convocare, așa cum a fost completată, conform deciziei Colegiului de Conducere nr. 1/18.02.2021
 2. Validează materialele ce urmează a fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Membrilor din data de 08 aprilie 2021, după cum urmează:

3.1 Validează, cu unanimitate de voturi, raportul de activitate al Colegiului de Conducere al CCI Dolj pentru perioada aprilie 2020 – aprilie 2021

3.2 Validează, cu unanimitate de voturi, raportul auditorului financiar pentru anul 2020

3.3 Validează, cu unanimitate de voturi, bilațul Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj pentru anul 2020 și execuția bugetară

3.4 Validează, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

3.5 Validează, cu unanimitate de voturi, prelungirea contractului auditorului Financiar CIEL AUDIT CONSULTING SRL, pentru o perioadă de 4 ani

3.6 Validează, cu unanimitate de voturi, obiectivele generale ale activității Camerei Dolj pentri perioada aprilie 2021 – aprilie 2022.

3.7 Domnul Președinte, Gabriel Vlăduț, propune în ședință, ca numărul membrilor Colegiului de Conducere al CCI Dolj, să fie redus de la 11 membri la 9 membri, si nu la 7 membri, așa cum s-a aprobat prin decizia Colegiului de Conducere nr. 1/18.02.2021, propunere care modifică prevederile art. 25 pct. 1 din Statutul Camerei Dolj. Validează, cu majoritate de voturi si o abținere, dl. Ciolofan Constantin, reprezentant INAS SA, propunerea de reducere a numărului membrilor Colegiului de Conducere al CCI Dolj de la 11 membri la 9 membri, și implicit modificarea art. 25 pct. 1 din Statutul Camerei Dolj.

Dl. George Moțățăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL, propune o completare a art. 25 pct. 1 din Statutul CCI Dolj, în sensul ca : „Lipsa nemotivată a oricărui membru al Colegiului de Conducere la jumătate din şedinţele anuale ale Colegiului de Conducere, atrage revocarea calității de către Adunarea Generală”. Validează, in unanimitate, propunerea de completare a art. 25 pct 1 din Statutul CCI Dolj, urmând ca punctul 9 de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Mmebrilor CCI Dolj din data de 08 aprilie 2021, să fie reformulat în mod corespunzător celor doua propuneri validate.

 1. a. Validează, cu unanimitate de voturi, dobândirea calităţii de membru, in baza prevederilor art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj, pentru următoarele societăţi: AOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI INOVAȚIE – AROTT, AUTOSOL REPARATII AUTO S.R.L., AZDAK PRODUCTION S.R.L., BLU MEDIA S.R.L., CIOCHIA MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CONCORSE VIDEO S.R.L., ELEPLAST PAPER RECYCLING S.R.L., FIRȚULESCU MARIUS ION ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, GOTOVAN MIHAI ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, DARIA VISION S.R.L., HUNTIVITY S.R.L., LAUR SHOP S.R.L., OLTEANU CONTAB S.R.L., POENARU MIHAELA LAVINIA P.F.A, PROBITAS INTEGRA S.R.L., URANUS S.R.L., VALDIR TOUR S.R.L., ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA RENAR.
 2. Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru, conform art. 14 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj,  pentru urmatoare societati: DNEPROPETROVSK COM S.R.L., TOUROPA S.R.L., URBAN CONTROL S.R.L.
 3. Dl. Constantin Ciolofan, reprezentant INAS SA, propune ca ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor CCI Dolj din data de 08 aprilie 2021, să fie completată cu următorul punct: Mandatarea Colegiului de Conducere Mandatarea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ și Industrie a județului Dolj pentru a iniția demersuri în scopul inființării unei Camerei Regionale. Membrii Colegiului de Conducere, aprobă în unanimitate propunerea, acesta urmând a fi trecută pe ordinea de zi a Adunării Generale a Mebrilor din data de 08 aprilie 2021.

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

            Secretariatul Tehnic,

             Cons. Jur. Mirela Becherescu